Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 31.05.2023
  • Huuuge miał w I kw. 27,6 mln USD skorygowanej EBITDA, powyżej konsensusu. Huuuge odnotował w I kw. 2023 roku 27,6 mln USD skorygowanego wyniku EBITDA wobec 14,4 mln USD przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że skoryg. EBITDA wyniesie 25,1 mln USD, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 23,7-26 mln USD. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w I kw. 22,4 mln USD wobec 8,9 mln USD przed rokiem. Konsensus zakładał 18,7 mln zł zysku. Zysk operacyjny grupy wyniósł z kolei 24,5 mln USD wobec 10,7 mln USD rok wcześniej i wobec 21,8 mln USD konsensusu. Przychody grupy wyniosły w I kw. 71,7 USD i były niemal zgodne z konsensusem na poziomie 71,3 mln USD. W analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 84 mln USD.

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Huuuge za I kwartał są na poziomie zysków lepsze niż rok temu, ale słabsze niż w IV kwartale 2022 r. oraz, co równie ważne, powyżej oczekiwań analityków. Przychody wyniosły 71,7 mln USD (spadek o 14,6 proc. r/r oraz 7,7 proc. k/k) przy zbliżonych oczekiwaniach na poziomie 71,3 mln USD. Zysk EBITDA z kolei ukształtował się 10 proc. powyżej konsensusu i wyniósł 27,6 mln USD (wzrost o 91,7 proc. r/r i spadek 7,1 proc. k/k). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 22,4 mln USD, co oznacza wzrost o 151,6 proc. r/r i 19,5 proc. powyżej oczekiwań. Dzięki lepszym od konsensusu wynikom na poziomie zysków Spółce udało się także przewyższyć szacowane przez rynek poziomy marż. Marża operacyjna na koniec I kwartału wyniosła 34,2 proc., zaś marża netto 31,2 proc. Notowania Huuuge’a w połowie maja odwróciły trend ze spadkowego na wzrostowy – dobre wyniki mogą stanowić bodziec do utrzymania trendu. Co więcej, Spółka ogłosiła nowy skup akcji własnych po cenie 37 zł (na zakończenie sesji we wtorek akcje kosztowały 27,9 zł) z zamiarem ich umorzenia. Ustalenie ceny powyżej bieżącego kursu rynkowego jest kolejnym impulsem do wzrostów, a umorzenie akcji skutkować będzie mniejszą liczbą akcji w obiegu, co także powinno przełożyć się na wzrosty podczas najbliższych sesji. (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 30.05.2023

    31.05.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).