Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 30.11.2023
  • Grupa CCC miała w III kw. 2023/24 r. 5,1 mln zł zysku netto j.d. wobec 64,9 mln zł straty rok wcześniej. Grupa CCC miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2023/24 5,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 64,9 mln zł straty netto w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 76,2 mln zł wobec 24 mln zł zysku przed rokiem. EBITDA grupy sięgnęła w trzecim kwartale 229,5 mln zł. Przychody grupy wyniosły 2,430 mld zł wobec 2,422 mld zł rok wcześniej. Na początku listopada CCC przedstawiło wstępne wybrane dane finansowe za III kwartał. Szacowało wtedy, że EBITDA grupy wyniosła 213 mln zł, zysk operacyjny 60 mln zł, a przychody 2,418 mld zł. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki CCC za III kwartał są lepsze niż przed rokiem oraz wyższe niż wstępne szacunki podawane przez Spółkę na początku listopada. Przychody wyniosły podobnie tyle, co w zeszłym roku (2,43 mld zł), zysk operacyjny wzrósł ponad 3-krotnie do 76,2 mln zł, zaś wynik netto jednostki dominującej okazała się dodatni i wyniósł 5,1 mln zł podczas gdy rok temu CCC odnotowała stratę w wysokości minus 64,9 mln zł. Wyniki po raz drugi w tym roku pokazują, że od czasu przejęcia sterów przez starego-nowego prezesa Dariusza Miłka, CCC naprawia błędy z przeszłości i zaczyna ponownie być rentowną Spółką. Krótkoterminowe perspektywy również są optymistyczne. W listopadzie sprzedaż CCC wzrosła o 10 proc. r/r, przy czym wzrosty miały miejsce we wszystkich czterech segmentach (największy w segmencie HalfPrice: plus 75 proc.). Poprawa działalności operacyjnej spotkała się z uznaniem ze strony inwestorów. Obecnie notowania znajdują się blisko tegorocznych szczytów (51,9 zł) i tym samym kluczowe jest pokonanie tego poziomu dla dalszych wzrostów. W naszej ocenie, dobre wyniki za III kwartał są w znacznym stopniu już  zawarte w kursie, stąd podczas najbliższych sesji spodziewamy się raczej ruchu bocznego. (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 29.11.2023

    30.11.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).