Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 30.11.2022
  • Znormalizowana EBITDA Ciechu w III kw. wyniosła 229,9 mln zł wobec 213,1 mln zł konsensusu. Znormalizowana EBITDA Ciechu w III kw. 2022 roku wyniosła 229,9 mln zł wobec 213,1 mln zł konsensusu. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 85,3 mln zł wobec 65,3 mln zł, które zakładał konsensus - podała spółka w raporcie. Jak wskazano, pozytywne tendencje rynkowe są kontynuowane w IV kwartale, w szczególności w zakresie wysokiego popytu na produkty sodowe i krzemiany. Przychody Ciechu w III kw. 2022 roku ukształtowały się na poziomie 1.406,7 mln zł wobec 1.288,3 mln zł konsensusu. Zysk operacyjny grupy wyniósł w III kw. 113,9 mln zł wobec 109,2 mln zł konsensusu. Porównując trzeci kwartał 2022 roku do trzeciego kwartału 2021 roku, przychody grupy wzrosły o 82 proc., EBITDA znormalizowana o blisko 60 proc., a zysk netto o 106 proc. Po dziewięciu miesiącach 2022 roku grupa wypracowała 233 mln zł zysku netto na działalności kontynuowanej, czyli o 36 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Wynik znormalizowany EBITDA wzrósł rdr o 19 proc., do 661 mln zł. (…) (PAP Biznes)
     
    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Ciechu za III kwartał są lepsze niż oczekiwania, co więcej z uwagi na duży popyt na produkty sodowe i krzemiany Spółce udało się wypracować lepsze wyniki na wszystkich poziomach niż kwartał i rok wcześniej. Przychody wzrosły o 82,2 proc. r/r i 13,8 proc. k/k do 1,406 mld zł i były wyższe niż zakładał rynek o 9,2 proc. Zysk operacyjny wyniósł 113,9 mln zł, co oznacza prawie dwukrotny wzrost r/r, 32,9 proc. k/k i 4,3 proc. powyżej konsensusu. Zysk netto z kolei zwiększył się o 105 proc. r/r i 95,6 proc. k/k, będąc 30,6 proc. powyżej oczekiwań. Historyczne wyniki Ciechu są mocne, perspektywy ich utrzymania są wysoce prawdopodobne, z uwagi na fakt, iż tendencje rynkowe są wciąż korzystne. Rynek sody w Europie kontynuuje wysoka dynamikę wzrostu, czemu sprzyja rozwój fotowoltaiki i elektromobilności na świecie. Korzystne otoczenie rynkowe sprzyjające przychodom Spółki oraz inwestycje jakie podejmuje Ciech (80 proc. CAPEX-u stanowią inicjatywy związane z biznesem sodowym zwiększającym efektywność produkcji, w tym transformacji energetycznej) umacniają solidne (już) fundamenty Spółki. Notowania Ciechu od końca października weszły w trend wzrostowy (wzrost o 27 proc. ), będąc jednak wciąż 16 proc. poniżej rocznych maksimów z kwietnia. W naszej ocenie, dobre i lepsze od oczekiwanych wyniki stanowią impuls do wzrostu podczas najbliższych sesji. (Ł. Bryl)
     30.11.2022

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).