Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 30.11.2021
  • Ailleron ma przedwstępne umowy zakupu dwóch spółek. Software Mind, spółka zależna Ailleronu podpisała przedwstępną umowę zakupu Code Factory ROM i Code Factory MLD, uprawniających do 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników tych spółek - poinformowała spółka w komunikacie."Akwizycja w Code Factory ROM i Code Factory MLD otwiera Software Mind wejście na rynek wysokiej klasy specjalistów IT z obszaru Bałkanów i tym samym stwarza możliwość budowania zespołów programistów poza Polską" - napisano w komunikacie.Wartość transakcji nie została podana.Umowa przedwstępna określa warunki inwestycji w Code Factory ROM i Code Factory MLD i jest rezultatem negocjacji prowadzonych badań due diligence tych spółek. Code Factory ROM i Code Factory MLD to podmioty działające w branży IT od 2004 roku, specjalizujące się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, kontroli jakości oraz wsparciu IT.Poza centrami dostarczania oprogramowania w Mołdawii oraz Rumunii, spółki posiadają także lokalne przedstawicielstwa w Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.Spółki zatrudniają obecnie około 200 specjalistów i generują łącznie przychody roczne na poziomie ok. 11 mln euro. (PAP Biznes)

    Komentarz DM BPS: Ailleron zajmuje się dostarczaniem wyspecjalizowanych produktów informatycznych dla branży finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej na rynku polskim i zagranicą. Do głównych produktów Spółki należą LiveBank (interaktywne finanse), iLumio (aplikacja do obsługi hotelowej) oraz Ringback Tones (mobilna rozrywka). Po 9 kwartałach przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 42,4 proc. do 145,4 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r., zaś zysk netto zwiększył się ponad 2-krotnie r/r do 8,1 mln zł. W ramach dalszeg wzrostu przychodów poprzez ekspansję międzynarodową Ailleron podpisał przedwstępną umowę zakupu dwóch przedsiębiorstw z Mołdawii (Code Factory MLD) i z Rumunii (Code Factory ROM), co ma umożliwić budowę zespołu programistów poza Polską. Ailleron generuje obecnie 51 proc. przychodów na rynkach zagranicznych, stąd w naszej ocenie, internacjonalizacja w formie przejęcia jest interesującym pomysłem mogącym przynieść w przyszłości konkretne korzyści dla Spółki. Warto dodać, że przejmowane przedsiębiorstwa mają szereg istotnych atutów, które są komplementarne dla bieżącej działalności Ailleronu. Code Factory ROM i Code Factory MLD są już obecne na rynkach zagranicznych (przedstawicielstwa w Irlandii oraz Wielkiej Brytani) i zatrudniają łącznie około 200 specjalistów generując roczne przychody na poziomie 11 mln euro. Tym samym, Ailleron poprzez nowo nabyte spółki zależne pogłębi swoją obecność na rynkach zagranicznych. Spodziewamy się wzrostu notowań Spółki. (Ł. Bryl)

    30.11

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).