Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 30.09.2022
  • Wirtualna Polska za 95 mln zł kupiła większościowy pakiet akcji Audioteki. Stacja Służew, spółka zależna Wirtualnej Polski Holding, sfinalizowała zakup pakietu akcji spółki Audioteka łącznie za 95,3 mln zł, zwiększając zaangażowanie do ok. 60 proc. jej akcji - poinformowała spółka w komunikacie. Przed zawarciem transakcji, Stacja Służew posiadała ok. 6,8 proc. ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Audioteki nabytych w 2021 r. W wyniku transakcji spółka ta posiada, bezpośrednio lub pośrednio, razem z akcjami nabytymi wcześniej, akcje stanowiące łącznie ok. 59,5 proc. kapitału zakładowego Audioteki, a po dokonaniu konwersji na akcje warrantów subskrypcyjnych będzie posiadała akcje stanowiące łącznie ok. 61 proc. kapitału zakładowego Audioteki. Audioteka to spółka oferująca największą w Polsce platformę audiobooków. Z jej usług w Polsce korzysta ok. 215 tys. użytkowników, a katalog dostępnych treści zawiera ponad 20 tys. tytułów, w tym wiele produkcji własnych. W 2021 roku Audioteka osiągnęła ok. 90 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wynik EBITDA na poziomie 14,2 mln zł. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wirtualna Polska kontynuuje strategię przejęć. Po akwizycji Patronite i Szallas, do grona przejętych spółek w tym roku dołączyła Audioteka, największa w Polsce platforma audiobooków. Łącznie w tym roku Wirtualna Polska wydała ok. 490 mln zł na przejęcia, co stanowi ok. 63 proc. kapitałów własnych. Środki pochodzą w głównej mierze z kredytu Capex w ramach umowy kredytowej z 25 lutego 2020 roku. Przejęcie Audioteki to kolejny krok Spółki w stronę większego zagospodarowania przestrzeni cyfrowej w Polsce przez Wirtualną Polskę. Jednocześnie umożliwia on dywersyfikację przychodów poprzez zmniejszenie uzależnienia od rynku reklamy cyfrowej, który, wprawdzie mniej niż rynek reklamy tradycyjnej, ale wciąż pozostaje zależny od koniunktury gospodarczej. Sama przejmowana spółka może pochwalić się dobrym wynikiem na poziomie zysku EBITDA (rentowność na tym poziomie wynosi 15,8 proc.). Tegoroczne szczyty notowań  Wirtualnej Polski miały miejsce na początku roku, kiedy kurs wynosił 144 zł. Od tego czasu akcje staniały o 33,3 proc. Obecny kurs (94 zł) znajduje się blisko dna wąskiego przedziału konsolidacyjnego (92-102 zł), w jakim znajdują się notowania od początku września. W naszej ocenie przejęcie Audioteki może realnie zwiększyć wartość Wirtualnej Polski w długim terminie pod warunkiem osiągnięcia efektów synergicznych. (Ł. Bryl)

    30.09

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).