Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 30.06.2022
  • PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy na akcję. Akcjonariusze PZU zdecydowali, że z zysku netto osiągniętego w 2021 roku, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2020, na dywidendę trafi 1.675.234.620,00 złotych, co daje 1,94 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863.523.000. Dzień dywidendy został ustalony na 29 września 2022 roku, a termin jej wypłaty to 20 października 2022 roku. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wypłata dywidendy przez PZU w wysokości 1,94 zł na akcję oznacza przy wczorajszym kursie umiarkowanie wysoką stopę dywidendy na poziomie 6,4 proc. W zeszłym roku Spółka wypłaciła wyższą dywidendę (3,5 zł na akcję), ale dzielony był zysk za dwa lata (2019 i 2020). 2021 r. był udany dla PZU. Przy relatywnie stabilnych przychodach (wzrost o 0,9 proc. r/r) istotnej poprawie uległa rentowność. Zysk netto wzrósł o 74,5 proc. r/r do 3,336 mld zł, poprawiając jednocześnie rentowność netto o 6,1 pp. do 14,4 proc. Z kolei, po I kwartale 2022 PZU utrzymuje stabilne przychody (5,76 mld zł wobec 5,86 mld zł w IV kwartale 2021), wypracowując jednak najmniejszy od czterech kwartałów zysk netto (758 mln zł). Od prawie roku notowania PZU znajdują się w trendzie spadkowym. Od szczytów we wrześniu (41,7 zł) kurs spadł o 27,1 proc. do 30,4 zł. W naszej ocenie na kurs PZU negatywnie wpływa presja związana z utrzymywaniem się trendu spadkowego średniej składki OC komunikacyjnego oraz niska sprzedaż nowych aut, co negatywnie oddziałuje na rentowność segmentu ubezpieczeniowego. (Ł. Bryl)

    30.06

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).