Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 29.11.2023
  • CD Projekt miał w III kw. 283,4 mln zł zysku EBITDA, powyżej konsensusu. CD Projekt miał w III kw. 283,4 mln zł zysku EBITDA - wynika z wyliczeń PAP Biznes. Konsensus zakładał 276,7 mln zł wyniku EBITDA. W raporcie kwartalnym spółka podała, że zysk netto j.d wyniósł 202,9 mln zł, więcej o 27,4 proc. wobec 159,2 mln zł konsensusu PAP Biznes. CD Projekt wypracował w 186,2 mln zł zysku operacyjnego. Konsensus PAP Biznes zakładał, że na koniec trzeciego kwartału EBIT spółki wyniesie 170,9 mln zł. Przychody spółki w tym okresie wyniosły 442,7 mln zł, wobec 429,8 mln zł prognozowanych w konsensusie PAP Biznes. Przychody segmentu RED wyniosły na koniec III kw. 382 mln zł. Segment RED wypracował w tym okresie 195,6 mln zł zysku netto, a jego zysk operacyjny wyniósł 178 mln zł. Przychody z segmentu GOG w III kw. wyniosły 83,7 mln zł. Zysk netto wypracowany przez GOG wyniósł 7,6 mln zł, a EBIT 8,2 mln zł. "W omawianym okresie wypracowaliśmy bardzo solidne wyniki, co jest efektem udanej premiery Widma Wolności oraz świetnej sprzedaży bazowej gry Cyberpunk 2077. Marża netto segmentu CD Projekt Red przekroczyła 50 proc. Również GOG. COM ma za sobą bardzo mocny kwartał - przychody tego segmentu wzrosły w ujęciu rocznym o ponad 90 proc. To nasz najlepszy trzeci kwartał w historii Grupy CD Projekt" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym CFO, Piotr Nielubowicz. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki CD Projektu za III kwartał są bardzo dobre, wyższe niż rok wcześniej, a na poziomie zysku netto Spółka zarobiła istotnie więcej niż zakładał  konsensus rynkowy. Głównym tego powodem jest oobra sprzedaż dodatku do Cyberpunka: „Widmo wolności”, którego premiera miała miejsce 26 września i który od tego czasu znalazł 4,3 mln nabywców (konwersja graczy z podstawowej wersji gry na dodatek wyniosła 20 proc.). W wyniki III kwartału Spółka ujęła w przychodach łączną wartość sprzedaży z preorderów zebranych do dnia premiery oraz sprzedaż z pierwszych dni po premierze. Finalnie przychody wzrosły o 80,3 proc. r/r do 442,7 mln zł (3 proc. powyżej konsensusu), zysk operacyjny wyniósł 186,2 mln zł (wzrost o 91,8 proc. r/r oraz 9 proc. powyżej oczekiwań), zaś zysk netto jednostki dominującej wzrósł o 27,4 proc. r/r do 202,9 mln zł przy czym rynek zakładał wartość o 27,4 proc. niższą. Tegoroczny szczyt notowań miał miejsce w czerwcu, kiedy akcje kosztowały 170 zł. Od tego czasu kurs istotnie spadł, momentami do poziomu prawie 100 zł. Obecne notowania kształtują się w okolicach rocznych minimów, co sprawia, że stopa zwrotu w akcje CD Projektu od początku 2023 r. pozostaje ujemna i wynosi minus 17 proc. W naszej ocenie, dobre i wyższe od konsensusu wyniki mogą stanowić impuls do wzrostów, niemniej jednak czynnikiem ograniczającym wyniki finansowe jest obecnie słaby dolar. (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 28.11.2023

    29.11.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).