Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 29.09.2022
  • CD Projekt sprzedał 20 mln kopii "Cyberpunk 2077". CD Projekt sprzedał 20 mln kopii gry "Cyberpunk 2077" - podała spółka na oficjalnym profilu na Twitterze. W połowie kwietnia spółka informowała, że sprzedaż gry przekroczyła 18 mln kopii. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Sprzedaż Cyberpunka w liczbie 20 mln kopii oceniamy jako dobry wynik. Dla porównania Wiedźmin 3: Dziki Gon znalazł 40 mln nabywców, przy czym od premiery Wiedźmina minęło
    7 lat, a Cyberpunka niecałe 2 lata. Wynik byłby lepszy gdyby nie fatalna premiera i słaby odbiór graczy wynikający z wielu bugów i niedociągnięć gry, głównie na konsole. Obecnie, po paru aktualizacjach poprawiających grę, Cyberpunk zbiera dobre recenzje. Na Steam są one „w większości pozytywne”. Od początku roku CD Projekt stracił prawię połowę wartości (45,2 proc.). Wrzesień z kolei to miesiąc odwrócenia trendu, akcje zdrożały o 25 proc., przebijając istotny poziom 100 zł za akcję. Wzrosty należy wiązać bardziej z poprawą sentymentu do Spółki, a niżeli z czynnikami fundamentalnymi, choć wysoki kurs dolara sprzyja Spółce. Poprawa sentymentu wynika z popularność serialu Edgerunners na Netflixie oraz z rekordu liczby graczy grających jednocześnie w Cyberpunka na Steamie (136 tys. użytkowników). Poprzedni rekord Studia należał do  Wiedźmina 3 (103,3 tys. graczy w jednym momencie). W naszej ocenie, do istotnych zdarzeń kształtujących obecnie wartość Spółki należą premiera Wiedźmina 3 na konsole nowej generacji (IV kwartał) oraz dodatek do Cyberpunka (2023 r.). CD Projekt pracuje także nad „nowym Wiedźminem”, jednak szczegóły rozgrywki, jak i data jego premiery nie są jeszcze znane. (Ł. Bryl)

    29.09

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).