Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 29.06.2022
  • GPW ma umowę zakupu większościowego pakietu akcji w Armenia Securities Exchange. Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę nabycia 65,03 proc. akcji w Armenia Securities Exchange - poinformowała spółka w komunikacie. Całkowita cena akcji w AMX nabywanych przez GPW wynosi ok. 9,6 mln zł i będzie płatna w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości ok. 5,5 mln zł jest płatna po podpisaniu umowy nabycia akcji po uzyskaniu zgody Centralnego Banku Armenii na nabycie akcji oraz spełnieniu pozostałych warunków formalnych wymaganych zgodnie z tą umową. Druga transza w wysokości ok. 4,1 mln zł jest płatna pod warunkiem zakończenia wszystkich postępowań, których stroną jest AMX, a które zostały określone w umowie nabycia akcji. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Przejęcie giełdy w Armenii przez GPW oznacza ekspansję w regionie o wysokim potencjale. Korzyścią dla strony armeńskiej jest dostęp do wiedzy i doświadczenia GPW, co ma pomóc stać się liderem w regionie w zakresie pozyskiwania kapitału. Z kolei, dla GPW przejęcie oznacza wzrost skali działalności. Przejmowany podmiot (65,03 proc. akcji) ma dobrą pozycję finansową. Armeńska giełda nie posiada zadłużenia, a stan środków pieniężnych na I kwartał 2022 wynosi 12,8 mln zł. W naszej ocenie, decyzja przejęciu jest kolejnym krokiem w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej przez GPW (wcześniej GPW informowała, że możliwy będzie handel akcjami spółek zagranicznych: europejskich i amerykańskich w ramach rynku Global Connect). Uważamy także, że potencjał giełdy w Armenii zależeć będzie od siły tamtejszej gospodarki oraz jej reakcji na globalne wyzwania. Niewykluczone, że akwizycja w Armenii doprowadzi także do kolejnych przejęć w regionie, np. giełdy gruzińskiej. Informacja o przejęciu była już podawana publicznie wcześniej, stąd nie spodziewamy się jej wpływu na notowania akcji GPW. (Ł. Bryl)

    29.06

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).