Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 28.09.2022
  • Ailleron mocno poprawił wyniki w I półroczu, nie widzi ryzyka spadku przychodów w przyszłości. Ailleron zanotował w pierwszym półroczu 2022 roku wzrost zysku netto o ponad 200 proc., do 12,5 mln zł, EBITDA wzrosła o 73 proc. do 23,3 mln zł - poinformowała informatyczna spółka w komunikacie. Przedstawiciele spółki pozytywnie oceniają potencjał rynku i nie widzą ryzyka spadku przychodów w przyszłości. W pierwszym półroczu 2022 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 178,4 mln zł, co jest poziomem ponad 2-krotnie wyższym do analogicznego okresu w roku 2021. Spółka wykazała EBITDA (bez one off) na poziomie 23,3 mln zł, czyli o ok. 73 proc. więcej rdr. Zysk operacyjny wyniósł 17,4 mln zł mln zł, rosnąc r/r o ponad 102 proc., zysk netto osiągnął 12,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 206 proc. Bez kosztów jednorazowych związanych z przejęciem wynik netto byłby jeszcze lepszy i wyniósłby ok 15,8 mln zł. Sprzedaż eksportowa w grupie Ailleron stanowi 76 proc. przychodów - wzrosła w pierwszym półroczu do 135 mln zł i osiągnęła dynamikę 179 proc. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Przyjęty model biznesowy Aillerona (sprzedaż na bogatych rynkach Europy Zachodniej i USA oraz koncentracja na wysokomarżowych projektach) przynosi pozytywne efekty. Osłabienie złotówki sprzyjało przychodom, które w II kwartale wyniosły 101,7 mln zł (wzrost o 32,6 proc. k/k i ponad dwukrotnie więcej w porównaniu do II kwartału 2021). W całym pierwszym półroczu przychody wyniosły 178,4 mln zł, z czego 76 proc. sprzedaży realizowanej było zagranicą. Na poziomie zysku EBITDA za II kwartał (bez wydarzeń jednorazowych) wynik również jest istotnie lepszy niż przed rokiem (wzrost o 55 proc.). Zysk netto z kolei wzrósł do 13,2 mln zł, podczas gdy w I kwartale Ailleron odnotował stratę netto w wysokości minus 0,7 mln zł. Od początku roku notowania Spółki wzrosły o 3,8 proc., notując roczne maksima w styczniu na poziomie 14,5 zł. Z kolei, obserwowana od pierwszej połowy sierpnia wąska konsolidacja 11-13 zł może zostać przełamana z uwagi na dobre wyniki i relatywnie dobrą perspektywy rozwoju Spółki. (Ł. Bryl) 

    28.09

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).