Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 27.09.2022
  • Skor. EBITDA Grupy Pracuj w II kw. 2022 r. wyniosła 81,1 mln zł, wobec 77,3 mln zł konsensusu (opis). Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 81,1 mln zł - wynika z raportu półrocznego. Konsensus PAP Biznes zakładał 77,3 mln zł skorygowanej EBITDA. Zysk netto j.d. w drugim kwartale 2022 r. wyniósł 49,4 mln zł, wobec 50,1 mln zł konsensusu, a skonsolidowane przychody 138,2 mln zł, w porównaniu do oczekiwanych przez rynek 134,4 mln zł. EBIT w drugim kwartale wyniósł 67,4 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 63,1 mln zł zysku. W całym pierwszym półroczu 2022 r. skorygowana EBITDA Grupy Pracuj wzrosła o 29 proc. rdr do 160,9 mln zł. Zysk netto j.d. wyniósł 104,5 mln zł, przychody 280,3 mln zł, a EBIT 136,1 mln zł. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 57,4 proc. w porównaniu z 57,3 proc. w pierwszej połowie 2021 roku i 54,2 proc. w całym ubiegłym roku. Jak podała grupa, wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z wysokiej liczby oraz wyższych średnich cen projektów rekrutacyjnych zakupionych przez pracodawców w serwisie Pracuj.pl. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Grupy Pracuj za II kwartał oceniamy jako dobre. Są one lepsze niż zakładał rynek oraz, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, lepsze niż przed rokiem. Przychody wzrosły o 18,4 proc. r/r do 138,2 mln zł (przy oczekiwaniach na poziomie 134,4 mln zł). Wzrost wynikał z jednej strony z większej liczby sprzedanych projektów rekrutacyjnych (plus 24,3 proc. r/r), a z drugiej, wyższych średnich cen (plus 10,8 proc. r/r). Większość przychodów Grupa generuje na rynku polskim (95 proc.), pozostałe 5 proc. na Ukrainie. W pierwszej połowie 2022 z serwisów Grupy Pracuj korzystało średnio 8,0 mln użytkowników miesięcznie, z czego 5,1 mln w Polsce i 2,9 mln w Ukrainie. Zysk operacyjny wyniósł 67,4 mln zł, co oznacza wzrost o 3,2 proc. r/r i 6,8 proc. powyżej konsensusu. Zysk netto zaś ukształtował się na poziomie 49,4 mln zł (1,4 proc. poniżej konsensusu i 59,5 proc. mniej niż w zeszłym roku). Istotnie niższa wartość zysku netto względem roku poprzedniego wynika z ujęcia w II kwartale 2021 wyceny wartości godziwej udziałów w spółce Beamery Inc. o wartości 86,2 mln zł, co traktujemy jako zdarzenie jednorazowe. Notowania Grupy od początku roku spadły o 52 proc. W naszej ocenie spadek ten nie jest uzasadniony fundamentami Grupy, które są relatywnie zdrowe. (Ł. Bryl) 

    27.09

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).