Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 27.05.2022
  • Zysk netto CD Projektu w I kw. '22 wyniósł 68,9 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami. Zysk netto CD Projektu w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 68,9 mln zł - podała spółka w raporcie. Zysk jest zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 70 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem wynik wzrósł o 112 proc. Grupa wypracowała 216,1 mln zł przychodów, podczas gdy średnia prognoz analityków wynosiła 215,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 200-238 mln zł). Przychody wzrosły o 9,3 proc. wobec analogicznego okresu 2020 roku. Zysk operacyjny zwiększył się rok do roku o 98 proc. do 85,3 mln zł. Konsensus zakładał 76,2 mln zł zysku. Wynik EBITDA CD Projektu w pierwszym kwartale sięgnął według wyliczeń PAP Biznes 107,2 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 51 proc. Konsensus zakładał wynik w wysokości 99,8 mln zł. (…) (PAP Biznes)


    CD Projekt ocenia, że raczej nie osiągnie celów wynikowych w programie motywacyjnym. CD Projekt ocenia za najbardziej prawdopodobny brak możliwości osiągnięcia celów wynikowych w okresie trwania programu motywacyjnego do 2025 roku - podała spółka w raporcie kwartalnym. "Na podstawie wyników osiągniętych w latach 2020 i 2021 oraz założeń na kolejne lata trwania programu, zarząd spółki dominującej dokonał oceny możliwości osiągnięcia wyznaczonych w programie celów wynikowych w pełnym okresie trwania programu i dokonał zmiany szacunków, uznając za najbardziej prawdopodobny brak możliwości osiągnięcia celów wynikowych w okresie trwania programu" - napisano w raporcie kwartalnym CD Projekt. (…) (PAP Biznes)


    Komentarz DM Banku BPS. W I kw. CD Projekt wydał „Cyberpunka 2077” na najnowszą generację konsol wraz z dużą aktualizacją na wszystkie platformy, co wpłynęło pozytywnie na sprzedaż gry. Spółka ogłosiła również, że pracuje nad kolejną odsłoną wiedźmińskiej sagi. Po ponad półtora roku od premiery Cyberpunka oraz wielu wprowadzonych poprawkach, można śmiało określić tą grę jako wielkie rozczarowanie. Cyberpunk nie spełnił pokładanych w nim ogromnych nadziei, podsycanych wielką kampanią marketingową. Program motywacyjny również potwierdzał, że pracownicy bardzo wierzą w ten tytuł. W naszej ocenie, gra jest przeciętna i trudno liczyć na to, aby nagle zaczęła generować wyższe przychody niż w ostatnich kwartałach. Zaprezentowane wyniki, nie zmienią trendu spadkowego CD Projektu a tym samym mało prawdopodobne jest aby w najbliższym czasie poprawił się negatywny sentyment do całego sektora gamingowego w Polsce. (A. Wizner)

    27.05

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).