Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 26.11.2021
  • Wittchen chce w 2022 r. kontynuować dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Wittchen chce w 2022 roku kontynuować osiąganie dwucyfrowych dynamik sprzedaży, liczy na stabilizację marży brutto na sprzedaży i kontynuację poprawy marży operacyjnej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. "Realizacja powyższych planów będzie możliwa dzięki zwiększeniu sprzedaży zagranicznej, na której generowana jest wyższa marża oraz w kanale e-commerce dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży przez własne sklepy internetowe, jak również zwiększenie współpracy z platformami typu marketplace" - napisano. Zarząd oczekuje, że sprzedaż produktów z kategorii walizek nadal będzie rosnąć i osiągnie wartości zbliżone do tych sprzed pandemii, kiedy stanowiła największy udział w portfelu. Dodatkowo, poprzez poszerzenie swojego asortymentu oraz wprowadzenie linii Young skierowanej do młodszych klientów, spółka planuje dotarcie do większej grupy klientów. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Po 3 kwartałach 2021 Wittchen istotnie poprawił wyniki w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2020 r. Przychody wzrosły o 27,2 proc. r/r do 171,7 mln zł, zysk operacyjny zwiększył się ponad 10-krotnie do 25,9 mln zł, a zysk netto wzrósł z 0,3 mln zł do 20,4 mln zł. Na dobre wyniki za okres styczeń-wrzesień największy wpływ miał 3 kwartał, w którym przychody wyniosły 79,9 mln zł (wzrost o 49,4 proc. k/k), zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 18,4 mln zł (ponad dwukrotny wzrost k/k), zaś zysk netto wyniósł 13,6 mln zł (wzrost o 183,8 proc. k/k). Notowania Spółki znajdują się od dwóch tygodni w trendzie wzrostowym, co doprowadziło do ukształtowania nowego 2-letniego maksimum na poziomie 14,95 zł. Na koniec czwartkowej sesji kurs akcji wyniósł minimalnie poniżej maksimum (14,7 zł). W naszej ocenie Wittchen bardzo dobrze wykorzystał zniesienie restrykcji pandemicznych w 3 kwartale do odbudowy sprzedaży i marż. Według komunikatów Zarządu, Spółka planuje dalszą dynamiczna ekspansję poprzez intensyfikację sprzedaży zagranicznej (ta stanowi obecnie ok. 15 proc. przychodów), rozwój kanału online (obecnie 55 proc. udziału w przychodach) oraz minimalizację problemów związanych z łańcuchami dostaw (Spółka dokonała wcześniejszego zatowarowania na IV kwartał oraz znaczną część 2022 r. oraz planuje budowę trzeciej hali magazynowej o wielkości ok. 3.700 m kw., której szacunkowy koszt budowy wyniesie ok. 10-12 mln). Podane wyniki mogą stanowić impuls do wzrostów notowań, szczególnie w kontekście najlepszego dla branży 4 kwartału, aczkolwiek kwestią otwartą jest ewentualne wprowadzenie ograniczeń w handlu z powodu zagrożenia epidemicznego. (Ł. Bryl)

    26.11

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).