Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 26.09.2022
  • Zysk netto 11 bit studios w II kw. wyniósł 11,28 mln zł – szacunki. Producent gier 11 bit studios wypracował w drugim kwartale 2022 roku 11,28 mln zł zysku netto - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie szacunku wyników spółki za I półrocze 2022 roku. Średnia prognoz analityków wynosiła 5,8 mln zł. Wynik EBITDA firmy w drugim kwartale to 11,2 mln zł w porównaniu do 7,1 mln zł oczekiwanych przez rynek. Przychody wyniosły w tym okresie 28,1 mln zł. Średnia prognoz analityków wskazywała na 18,1 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 9,72 mln zł wobec 5,2 mln zł konsensusu.  (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. II kwartał okazał się bardzo udany dla 11 bit studios. Producent gier wypracował lepsze wyniki niż spodziewał się rynek oraz wyższe w odniesieniu do zeszłego roku jak i poprzedniego kwartału. Przychody wyniosły 28,1 mln zł, co oznacza wzrost o 34proc. r/r i 61 proc. k/k.  Bez wątpienia istotny wpływ na poziom sprzedaży miał słaby złoty względem dolara amerykańskiego. Podobnie na poziomie zysku operacyjnego Spółka pozytywnie zaskoczyła inwestorów. EBIT wyniósł 9,72 mln zł, co jest wartością prawie dwukrotnie większą niż zakładał konsensus i prawie trzykrotnie wyższą niż w poprzednim kwartale. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zysk operacyjny jednak zmalał o 12 proc. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 11,3 mln zł przy oczekiwaniach na poziomie 5,8 mln zł. Zysk netto był trzykrotnie wyższy niż w poprzednim kwartale i o 15,7 proc. większy w ujęciu rocznym. Notowania 11 bit studios od początku roku spadły o 6 proc.  Obecna cena akcji (521 zł) znajduje się ok. 12 proc. poniżej marcowo-kwietniowych szczytów (595 zł). W naszej ocenie mocne fundamenty Spółki zbudowane na udanych premierach gier w przeszłości, dobre wyniki historyczne oraz ciekawe perspektywy rozwoju (w tym m. in. obiecujące wskaźniki zainteresowania grą Frostpunk 2) mogą pozwolić wejść 11 bit studios na trajektorię wzrostową notowań mimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych. Dalsze wzrosty stóp procentowych w USA skutkujące umocnieniem dolara stanowią korzystne zjawisko dla Spółki po stronie przychodowej. Z kolei, wzrosty stóp procentowych w Polsce nie skutkują wysokimi obciążeniami finansowymi z uwagi na niski stopień zadłużenia. Stopa zadłużenia po I kwartale znajdowała się na bardzo bezpiecznym i niskim poziomie (10,6 proc.). (Ł. Bryl) 

    26.09 2

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).