Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 26.05.2023
  • Wittchen planuje w '23 inwestycje na ok. 15,5 mln zł, chce dwucyfrowych wzrostów sprzedaży. Grupa Wittchen planuje w 2023 roku przeznaczyć nakłady w kwocie ok. 11 mln zł na wyposażenie nowych salonów i modernizację obecnych oraz ok. 4,5 mln zł na infrastrukturę IT oraz związaną z e-commerce - podała spółka w raporcie kwartalnym. Firma chce kontynuować dwucyfrowe dynamiki sprzedaży, liczy na stabilizację marży brutto na sprzedaży i marży operacyjnej. "Realizacja powyższych planów będzie możliwa dzięki zwiększeniu sprzedaży zagranicznej, na której generowana jest wyższa marża oraz w kanale e-commerce dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży przez własne sklepy internetowe, jak również zwiększenie współpracy z platformami typu marketplace. Zarząd oczekuje również, że sprzedaż produktów z kategorii walizek nadal będzie wykazywać tendencje wzrostowe" - napisano w raporcie. "Dodatkowo, poprzez poszerzenie swojego asortymentu oraz wprowadzenie linii Young skierowanej do młodszych klientów, spółka planuje dotarcie do większej grupy klientów" - dodano. Spółka poinformowała, że w celu zabezpieczenia się przez problemami związanymi z łańcuchem dostaw, dokonała wcześniejszego zatowarowania na znaczną część 2023 r. W pierwszym kwartale 2023 roku grupa Wittchen miała 10,1 mln zł zysku netto wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali 13,3 mln zł zysku netto. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz  DM Banku BPS. Rok 2022 był bardzo udany dla Wittchena. Postpandemiczny powrót do podróżowania zwiększył popyt na torby i torebki, co przełożyło się na rekordowe w historii Spółki przychody. Również w pozostałych kategoriach produktowych Spółka odnotowała imponujące wzrosty. Opublikowane wczoraj wyniki za I kwartał 2023 pokazują dalszy dynamiczny wzrost przychodów, wyniosły 96,3 mln zł (wzrost 49,9% r/r), które przełożyły się na dalszą poprawę wyników. EBITDA 19,5 mln zł (+56,1% r/r), zysk operacyjny 12,5 mln zł (+95,2% r/r), zysk netto 10,1 mln zł (+103,3% r/r). Pomimo, że są to wyniki trochę słabsze niż zakładał konsensus, uważamy je za bardzo dobre, szczególnie biorąc pod uwagę dane o sprzedaży detalicznej w Polsce (w I kw. 2023 -3,5% r/r, w kwietniu -7,3% r/r). W naszej ocenie, Wittchen ma szansę dalej dynamicznie się rozwijać, do czego przyczynią się planowane przez Spółkę inwestycje, zarówno w rozwój e-commerce jak i sieci stacjonarnej.   Od początku października 2020 kurs akcji znajduje się w trendzie wzrostowym, wyznaczając w maju 2023 nowe historyczne maksimum na poziomie 45 zł. Wzrost w bieżącym roku wyniósł  +51,09% ytd. W naszej ocenie, kurs akcji był dość mocno niedoszacowany, natomiast aktualnie odzwierciedla już w dużej mierze poprawę wyników. (A. Wizner)

    Podsumowanie sesji 25.05.2023

     26.05

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).