Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 26.05.2022
  • Zysk netto TIM w I kw. 2022 r. wzrósł o 132 proc. rdr do 31,2 mln zł. Zysk netto Grupy TIM w pierwszym kwartale 2022 r. wzrósł do 31,2 mln zł z 13,5 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody wzrosły o 49,4 proc. rdr do 410 mln zł - wynika z raportu kwartalnego. EBITDA wzrosła rdr o 91,6 proc. do 47,3 mln zł, a EBIT wzrósł do 41,4 mln zł (19,1 mln zł rok wcześniej). Oczekiwania analityków w przypadku zysku netto znajdowały się w przedziale 25-32,4 mln zł, a przychodów na poziomie 409,4-410,7 mln zł. Oczekiwana EBITDA była w przedziale 39,5-47,8 mln zł, a EBIT 33,5-42 mln zł. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Tim (Spółka z branży e-commerce B2B specjalizująca się w dystrybucji artykułów elektrotechnicznych na terenie Polski) pokazała bardzo dobre wyniki za I kwartał. Przychody wzrosły o 49,4 proc. r/r i 12,9 proc. k/k do 410 mln zł, EBIT zwiększył się dwukrotnie w porównaniu do I kwartału 2021 i urósł o 43,3 proc. k/k do 41,4 mln zł, zaś zysk netto wyniósł 31,2 mln zł, co oznacza wzrost o 40,5 proc. k/k i 63,4 proc. r/r. Co ważne, Spółka odnotowała także wzrost liczby nowych klientów, którzy założyli konta na TIM.pl, (plus 7,5 tys.). Fundamenty Spółki oceniamy jako relatywnie dobre. Tim generuje dodatnie przepływy pieniężne netto (28,9 mln zł) przy zachowaniu zdrowej struktury rachunku przepływów pieniężnych. Stopa zadłużenia na koniec I kwartału nieznacznie przekraczała bezpieczny poziom 0,6 (0,63). W naszej ocenie dobre wyniki, choć zbliżone do konsensusu rynkowego, powinny przełożyć się na wzrosty notowań podczas najbliższych sesji. Na koniec sesji w środę kurs akcji Tim wyniósł 33,4 zł. Od początku roku notowania spadły o 10,8 proc. (Ł. Bryl)

    26.05

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).