Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 25.11.2021
  • Millennium z związku z wyrokiem utworzy 102,7 mln zł rezerwy, która obciąży wynik finansowy banku w IV kw. Bank Millennium w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 24 listopada utworzy 102,7 mln zł rezerwy, która obciąży wynik finansowy banku w IV kwartale 2021 roku - na podał bank w komunikacie. Wcześniej w środę Erbud informował o uwzględnieniu przez Sąd Apelacyjny części apelacji spółki w sprawie przeciw Bankowi Millennium. Bank podał, że wyrok jest prawomocny, jednak może zostać zaskarżony w drodze skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Decyzja co do wniesienia skargi kasacyjnej zostanie podjęta przez Bank Millennium po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego i jego analizie. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Bank Millennium przegrał ze spółką Erbud sprawę w sądzie dotyczącą zawarcia w 2008 roku transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro. Sąd uznał, że produkt oferowany przez Millennium nie był optymalnie dopasowany do potrzeb Erbudu narażając ją na wysokie straty w sytuacji silnej przeceny złotego względem euro. Wyrok jest prawomocny. Szacowany koszt po stronie Millennium to ok. 100 mln zł, na który składają się kwoty pobrane przez Bank z rachunku bankowego Spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Sąd uznał, że Bank będzie w 71 proc. obciążony kosztami procesu. W naszej ocenie prawomocny wyrok jaki zapadł, istotnie obciąży wynik finansowy Banku w IV kwartale. Bank zakończył III kwartał stratą netto w wysokości 311 mln zł, a kwota z tytułu utworzonej rezerwy stanowi z kolei 1,3 proc. kapitałów własnych. Niezależnie od decyzji Banku w sprawie ewentualnego zaskarżenia wyroku do Sądu Najwyższego (w drodze skargi kasacyjnej), spodziewamy się silnych spadków notowań Millennium podczas dzisiejszej sesji. (Ł. Bryl)

    25.11

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).