Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 25.05.2022
  • Echo Investment miało w I kw. 51,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu. Echo Investment odnotowało w I kwartale 2022 roku 51,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 25,6 mln zł. Prognozy analityków dla zysku netto znajdowały się w przedziale 14,5-36,4 mln zł. Zysk netto Echo Investment w I kwartale 2022 roku wzrósł 110 proc. rdr. Grupa odnotowała w I kwartale 283,6 mln zł przychodów (wzrost 83 proc. rdr) i 108 mln zł zysku operacyjnego (wzrost 48 proc. rdr). Oba te wyniki były wyższe od konsensusu, który zakładał 242,3 mln zł przychodów i 81,6 mln zł EBIT. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Echo Investment za I kwartał 2022 są lepsze niż przed rokiem i wyższe od oczekiwań rynku. Przychody wzrosły o 83 proc. r/r do 283,6 mln zł, przy czym konsensus zakładał poziom 14,6 proc. niższy (242,3 mln zł). Na poziomie zysków Spółka również wypracowała wyniki lepsze niż przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 108 mln zł (wzrost o 48 proc. r/r i 32,4 proc. powyżej oczekiwań rynku), z kolei zysk netto wzrósł o 110 proc. r/r do 51,4 mln zł przy konsensusie na poziomi 25,6 mln zł. Od początku kwietnia notowania Echo Investment znajdują się w trendzie spadkowym. Dobre (i wyższe od oczekiwań) wyniki mogą stanowić impuls do wzrostów podczas najbliższych sesji. Fundamenty Spółki oceniamy jako solidne, choć w porównaniu z I kwartałem 2021 Spółka zwiększyła poziom zadłużenia (stopa zadłużenia wzrosła z 0,7 do 0,74). Po I kwartale Spółka wykazała dodatnie przepływy pieniężne netto (głównie za sprawą napływu środków z tytułu emisji obligacji w ramach programu emisji do 300 mln zł), a na koniec I kwartału posiadała 729,8 mln zł gotówki. (Ł. Bryl)

    25.05

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).