Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 24.11.2022
  • Grupa STS miała w III kw. 73 mln zł skor. EBITDA, powyżej oczekiwań. Grupa STS Holding miała w III kwartale 2022 roku 73 mln zł skorygowanej EBITDA, wobec 52 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wyniku EBITDA na poziomie 63,3 mln zł. Przychody w trzecim kwartale 2022 r. wyniosły 150 mln zł, w porównaniu do 119 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowany zysk netto 49 mln zł, wobec 30 mln zł przed rokiem. Zysk netto j.d. wyniósł - według obliczeń PAP Biznes - 48,9 mln zł, a zysk operacyjny 63,3 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali 143,6 mln zł przychodów, 56 mln zł EBIT i 42,3 mln zł zysku netto j.d. Narastająco na koniec września 2022 roku STS Holding odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 413 mln zł, co oznacza wzrost o 8 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 111 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 116 mln zł. Od stycznia do września 2022 roku skorygowana EBITDA wyniosła 190 mln zł, czyli wzrosła 6 proc. rdr. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki STS za III kwartał są lepsze niż w zeszłym roku oraz poprzednim kwartale, a także wyższe od oczekiwań. Przychody wzrosły o 25,8 proc. r/r i 24,3 proc. k/k do 150 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 63,3 mln zł (wzrost o 40,1 proc. r/r i 145,3 proc. k/k), zaś zysk netto ukształtował się na poziomie 48,9 mln zł (wzrost o 64,6 proc. r/r i 183,8 proc. k/k). Jednocześnie na wszystkich poziomach wyniki były wyższe od konsensusu (przychody plus 4,4 proc., EBIT plus 13 proc., zysk netto plus 15,6 proc.). Na dobre wyniki wpływ miał atrakcyjny kalendarz wydarzeń sportowych – w III kwartale wszystkie znaczące ligi piłkarskie rozpoczęły rozgrywki, do tego, z punktu widzenia polskiego kibica, zmagania Igi Świątek w światowym tenisie dały możliwość zawierania zakładów. W trzecim kwartale 2022 r. STS wygenerował historycznie najwyższy NGR (wartość zakładów zawarta przez klientów pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier) w ujęciu kwartalnym - wyniósł on 167 mln zł, podczas gdy  przed rokiem było to 134 mln zł. STS notowany jest na GPW od grudnia 2021, od tego czasu akcje spadły o 33 proc. do 15,9 zł. Po trwającej dwa miesiące konsolidacji w przedziale 12,5-15 zł, wraz z początkiem listopada notowania weszły fazę wzrostową. W naszej ocenie, dobre i lepsze od oczekiwań wyniki stanowią silny impuls do wzrostu notowań podczas najbliższych sesji. Dodatkowo, Spółka znajduje się pod wpływem pozytywnego sentymentu związanego z trwającymi Mistrzostwami Świata w Katarze, które aktywizują klientów. (Ł. Bryl)

    24.11.2022

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).