Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 24.11.2021
  • Zawarcie umowy znaczącej na dostawę systemu epitaksjalnego. Zarząd emitenta, tj. VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 23 listopada 2021 roku otrzymał od producenta - spółki Aixtron SE z siedzibą w Herzogenrath w Niemczech - potwierdzenie zawarcia umowy dostawy systemu epitaksjalnego (dalej odpowiednio jako: "Umowa" i "Urządzenie"). Umowa obejmuje dostarczenie Urządzenia, jego instalację i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z Urządzenia. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Emitenta strategii, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 12/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku. Umowa ma charakter umowy znaczącej ze względu na jej wartość w skali działalności Emitenta - przedmiot Umowy opiewa na kwotę 3 617 000 EUR i przekracza zdefiniowany przez Emitenta próg istotności, tj. 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Vigo System to światowy lider w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni, które wykorzystywane są w przemyśle, medycynie, technice wojskowej oraz w pracach badawczych. Spółka podpisała umowę z niemieckim kontrahentem (Aixtron SE) na dostawę, instalację i uruchomienie dostawy systemu epitaksjalnego. Epitaksja to technika półprzewodnikowa nakładania nowych warstw monokryształu na istniejące podłoże krystaliczne. Technika ta stosowana jest, aby można było sprzęgać układy mikroelektroniczne z optoelektronicznymi i mikromechanicznymi, a także z czujnikami różnego rodzaju, których producentem jest Vigo System. Kontrakt obejmuje także przeszkolenie pracowników w zakresie jego obsługi. Umowa z niemiecką spółką to część inwestycji Vigo System o całkowitej wartości ok. 5,4 mln EUR. Całkowite wynagrodzenie należne Aixtron SE z tytułu kontraktu opiewa na kwotę 3,617 mln EUR (16,9 mln PLN), a termin dostarczenia to III kwartał 2022 r. Tak wysoka wartość inwestycji (przedmiot Umowy przekracza zdefiniowany przez Spółkę próg istotności, tj. 10% wartości kapitałów własnych) wymaga solidnych fundamentów, a te w przypadku Vigo System postrzegamy jako zdrowe. Rentowność netto w III kwartale wykazała po raz kolejny tendencję rosnącą i wyniosła 51,5 proc. Z kolei, w strukturze pasywów dominuje kapitał własny (61,6 proc.), co pozwala zakładać, że Spółka ma jeszcze potencjał do zadłużania (w perspektywie planowanych inwestycji jest to kluczowe). Na zakończenie sesji wtorkowej kurs akcji wyniósł 678 zł, pozostając w trendzie spadkowym obserwowanym od połowy września br. Z kolei, w porównaniu z historycznym maksimum z kwietnia 2021 (818 zł) notowania są obecnie niższe o 17,1 proc. W naszej ocenie, informacja o zawarciu umowy dostawy jest nie tylko istotna z przyczyn formalnych, ale oznacza także, że Vigo System rozbudowuje linię produkcyjną pod masowe zamówienia klientów, co z kolei powinno mieć pozytywne przełożenie na wzrosty notowań Spółki. (Ł. Bryl)

    24.11

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).