Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 24.06.2022
  • Pekabex wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję. Pekabex wypłaci 4,97 mln zł dywidendy za 2021 rok, czyli 0,2 zł na akcję - wynika uchwał podjętych przez ZWZ spółki. Pozostała część zysku, w kwocie ok. 13,7 mln zł, trafi na kapitał zapasowy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 29 lipca, a jej wypłata nastąpi 14 października 2022 r. Wcześniejszy projekt uchwały zakładał wypłatę dywidendy w wysokości 0,16 zł na akcję. Spółka poinformowała, że czwartkowa uchwała została podjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza na ZWZ. W 2021 roku Pekabex wypłacił akcjonariuszom ok. 10,18 mln zł dywidendy, czyli 0,41 zł na akcję, a rok wcześniej 3,9 mln zł, czyli 0,16 zł na akcję. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wypłata dywidendy przez Pekabex w wysokości 0,2 zł na akcję oznacza przy dzisiejszym kursie (13,2 zł) relatywnie niską stopę dywidendy na poziomie 1,5 proc. Wcześniej Zarząd proponował jeszcze niższą wypłatę na poziomie 0,16 zł na akcję. Niska stopa wynika z niskiej wartości wypłaconej dywidendy. W porównaniu z zeszłym rokiem Spółka w 2021 r. wypłaci prawie dwukrotnie niższą dywidendę (4,97 mln zł wobec 10,18 mln zł za 2020 rok). Mimo, że jednostka dominująca wypracowała dwukrotnie większy zysk netto (18,6 mln zł wobec 9,6 mln zł rok wcześniej), Spółka zdecydowała, że jego większa część trafi na kapitał zapasowy, a nie na dywidendę. Z perspektywy akcjonariusza wypłata niższej dywidendy w krótkim okresie jest decyzją niekorzystną, a lokowanie środków w Spółkach wypłacających niskie dywidendy jest nieefektywne z punktu widzenia maksymalizacji zysków z portfela akcji. Niemniej jednak w dłuższym okresie przeznaczenie większej wartości zysku netto na kapitał zapasowy oznacza wzmocnienie fundamentów Spółki (wyższy kapitał własny) i/lub potencjalne inwestycje podejmowane przez Spółkę. Finalnie, rynek może taką Spółkę lepiej postrzegać i wyżej wyceniać jej akcje. W naszej ocenie, Pekabex wygląda dobrze na tle wymagającej branży. Argumentem za są: przewaga konkurencyjna wynikająca z unikatowego produktu (prefabrykaty określane są jako przyszłość budownictwa), działalność na stabilnych rynkach Europy Zachodniej oraz słaba złotówka zwiększająca przychody z działalności zagranicznej. (Ł. Bryl)

    24.06

     

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).