Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 24.01.2022
  • COGNOR szacuje skonsolidowany zysk netto w '21 na 365,6 mln zł, wobec 33,5 mln zł w '20. Cognor Holding szacuje, że w 2021 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 365,6 mln zł, wobec 33,5 mln zł w 2020 r. - podał Cognor w komunikacie. EBITDA w 2021 r., według szacunków, wzrosła rdr o 354,8 proc. do 519,6 mln zł, a przychody ze sprzedaży o 62,2 proc. do 2.811,2 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej w 2021 r. Cognor szacuje na 467,8 mln zł, wobec 66,5 mln zł w 2020 r., a zysk brutto ze sprzedaży na 595,5 mln zł, wobec 158,9 mln zł rok wcześniej. Z dostępnych prognoz analityków wynika, że oczekiwali oni, że w 2021 r. Cognor będzie miał ok. 2,6-2,7 mld zł przychodów. Prognozy zysku EBITDA znajdowały się w przedziale 345-479 mln zł, a zysku operacyjnego 295-427 mln zł. Zysk netto był oczekiwany na poziomie ok. 229-309 mln zł. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym czwartym kwartale 2021 r. Cognor odnotował ok. 794,1 mln zł przychodów, ok. 163,9 mln zł zysku EBITDA, ok. 151,1 mln zł EBIT oraz ok. 141,2 mln zł zysku netto. Dla porównania, w czwartym kwartale 2020 r. przychody wyniosły 444,9 mln zł, EBITDA 23,5 mln zł, EBIT 11,3 mln zł, a zysk netto 7,1 mln zł. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za rok 2021 r., którego publikację zaplanowano na 14 marca 2022 r. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Cognor, Spółka zajmująca się produkcją półwyrobów i wyrobów hutniczych ze stali a także skupem, przerobem i sprzedażą złomów stali i metali nieżelaznych podała szacunkowe wyniki za IV kwartał, które są znacząco lepsze od wartości z IV kwartału 2020. Przychody wyniosły ok. 794,1 mln zł (wzrost o 78,4 proc. r/r), zysk EBITDA ok. 163,9 mln zł (ponad 6-krotny wzrost r/r), EBIT ok. 151,1 mln zł (ponad 13-krotny wzrost r/r), a zysk netto 141,2 mln zł (ponad 20-krotny wzrost r/r). W odniesieniu do III kwartału 2021 również zauważamy istotną poprawę wyników (wzrost przychodów o prawie 11 procent, wzrost zysku netto o 32,1 proc.). Finalnie Spółka w całym 2021 roku wypracowała nie tylko lepsze wyniki niż rok wcześniej, ale także powyżej oczekiwań analityków. Konsensus rynkowy zakładał przychody o ok. 4 proc. mniejsze niż szacunki podane przez Spółki, z kolei zysk netto oczekiwany był na poziomie o ok. 15 proc. niższym niż podaje Cognor. Na koniec sesji piątkowej kurs akcji ukształtował się na poziomie 3,91 zł (24,2 proc. poniżej rocznego maksimum obserwowanego w sierpniu 2021). Od początku roku notowania Cognoru nieznacznie wzrosły o 1,6 proc. W naszej ocenie można spodziewać się podczas dzisiejszej sesji wzrostów cen akcji Spółki, z uwagi na dobre wyniki będące dodatkowo powyżej oczekiwań rynku. (Ł. Bryl)

    24.01

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).