Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 23.11.2022
  • Zysk netto TIM po trzech kwartałach 2022 r. wzrósł do 76,35 mln zł. Zysk netto TIM po trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 76,35 mln zł wobec 69,58 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody zwiększyły się o 19,6 proc. rdr do 1,14 mld zł - wynika z raportu kwartalnego. EBITDA wzrosła rdr o 13,1 proc. do 124,2 mln zł, a EBIT do 106,7 mln zł z 92,7 mln zł przed rokiem. W samym trzecim kwartale 2022 r. przychody grupy wyniosły 364,4 mln zł (348,2 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 16 mln zł (24,9 mln zł rok wcześniej). EBIT wyniósł 26 mln zł, wobec 36,9 mln zł przed rokiem. "Trzeci kwartał bieżącego roku pozostawał pod presją inflacyjną przy jednoczesnym pogorszeniu koniunktury na rynku. Podobnie jak we wcześniejszych okresach 2022 roku, jednak już w nieco mniejszym wymiarze, dostawcy podnosili ceny swoich produktów, co w przypadku spółki wiązało się z koniecznością dynamicznego dopasowywania polityki cenowej do zmiennego otoczenia w taki sposób, aby w jak największym stopniu z tych zmian korzystać" - napisano w raporcie. Dodano, że w trzecim kwartale poprawiła się również dostępność wielu grup asortymentowych, jednakże nie wróciła ona do stanu, który można było obserwować przed kryzysem związanym z łańcuchem dostaw. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki TIM-u po 3 kwartałach są lepsze niż przed rokiem. Spółka wygenerowała wyższe o 19,6 proc. przychody, zaś zysk netto był wyższy o 9,7 proc. r/r. Natomiast w samym III kwartale wyniki są gorsze niż rok temu. Przychody spadły o 4,7 proc. r/r do 364,4 mln zł, zysk operacyjny zmniejszył się o 29,5 proc. r/r do 26 mln zł, zaś zysk netto wyniósł 16 mln zł (spadek o 35,7 proc. r/r). Słabsze wyniki kwartalne mają swoje źródło w narastającej presji inflacyjnej oraz gorszej koniunkturze na rynku. To spowodowało, że rentowność Spółki po 3 kwartałach jest niższa niż rok temu. Marża EBITDA spadła do 10,9 proc. (11,5 proc. rok temu), zaś marża netto zmniejszyła się do 6,7 proc. (7,3 proc. rok temu). Z kolei, wśród pozytywów po 3 kwartałach można wymienić istotną poprawę przepływów pieniężnych w porównaniu z poprzednim rokiem. Spółka wygenerowała dodatnie przepływy netto w wysokości 13,5 mln zł wobec minus 10,5 mln zł rok wcześniej. Od początku roku akcje TIM-u spadły o 22,6 proc. Po wyjściu z sierpniowego dołka (21,35) kurs w ostatnich 3 miesiącach porusza się w wąskim przedziale konsolidacji 25-30 zł. W naszej ocenie obecnie brakuje impulsów do wzrostów, aczkolwiek ważne dla notowań TIM-u będą dzisiejsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Polsce. Rynek spodziewa się niewielkiego wzrostu w ujęciu rocznym (3,2 proc.). (Ł. Bryl)

    23.11.2022

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).