Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 23.11.2021
  • AB zwiększyło zysk o 30 proc. W I kwartale roku obrotowego 2021/2022 spółka AB zanotowała 24,9 mln zł zysku netto, o 30 proc. więcej r/r. Przychody wzrosły o 8 proc. do 3,1 mld zł, a EBITDA o 21 proc. do 40 mln zł. Rezultaty są zbieżne z oczekiwaniami analityków, ankietowanych przez PAP. (Źródło: Puls Biznesu) https:// www.pb.pl/ab-zwiekszylo-zysk-o-30-proc-1134069

    Komentarz DM Banku BPS. AB (największa sieć dystrybucji w regionie sprzedająca sprzęt IT, elektronikę użytkową i produkty związane z telefonią komórkową i naziemną telewizją cyfrową) podała wyniki za III kwartał. Przychody wyniosły 3,1 mld zł, co jest wartością o 7,7 proc. większą niż w analogicznym okresie 2020 r. i o 4,8 proc. większą w porównaniu z II kwartałem 2021, ale o 1,3 proc. niższą niż oczekiwał rynek. EBIT ukształtował się na poziomie 35,6 mln zł wobec 28,9 mln zł przed rokiem (1% powyżej konsensusu) i o 2 proc. więcej k/k. Zysk netto wyniósł zaś 24,9 mln zł, co stanowi wzrost o 30,5 proc. r/r (1,5% poniżej oczekiwań rynku) i spadek o 5,3 proc. k/k. W naszej ocenie wyniki AB od strony przychodowej pokazują, że III kwartał 2021 był lepszy niż poprzedni. Wynikało to m. in. z uwagi na otwarcie sieci handlowych umożliwiających tradycyjną dystrybucje oferty produktowej Spółki. Z drugiej strony negatywnie postrzegamy spadek zysku netto i towarzyszące mu zmniejszenie rentowności. (Ł. Bryl)

    23.11

     

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).