Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 23.06.2022
  • Grupa Kęty szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. '22 na 220 mln zł, wzrost o 36 proc. rdr (opis). Grupa Kęty szacuje, że skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2022 r. wyniesie 220 mln zł, co oznacza wzrost o 36 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Według szacunków, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1,66 mld zł (wzrost o 44 proc. rdr), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 281 mln zł, co oznacza wzrost o 32 proc. rdr. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie do 324 mln zł (+29 proc. rdr). Kęty szacują poziom długu netto na koniec drugiego kwartału 2022 r. na ok. 940 mln zł. Spółka podała, że w II kwartale 2022 roku pomimo toczącej się wojny w Ukrainie, popyt na wyroby oferowane przez grupę utrzymywał się na wysokim poziomie. Według aktualnych szacunków, wszystkie segmenty zanotują wysokie wzrosty przychodów wynoszące od ok.30 proc. rdr w segmencie opakowań giętkich, poprzez ok. 40 proc. rdr w segmencie systemów aluminiowych do ok. 60 proc. rdr w segmencie wyrobów wyciskanych.

    "Dzięki umiejętnej polityce zakupowej w warunkach ograniczonej dostępności części produktów i surowców oraz silnemu popytowi grupa odnotowała w II kwartale 2022 r. ponadprzeciętny poziom rentowności, w szczególności w segmencie wyrobów wyciskanych i segmencie opakowań giętkich. W efekcie szacowany zysk EBITDA w II kwartale 2022 r. wyniesie 324 mln zł (wzrost o 29 proc. rdr)" - napisano. (...) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Szacunkowe skonsolidowane wyniki za II kwartał są dużo lepsze niż przed rokiem. Przychody mają wynieść 1,66 mld zł (wzrost o 44 proc r/r), zysk operacyjny 281 mln zł (wzrost o 32 proc. r/r), a zysk netto 220 mln zł (wzrost o 36 proc. r/r).  Wzrosty miały miejsce we wszystkich segmentach, największy 60-procentowy wzrost został odnotowany w segmencie wyrobów wyciskanych. Dobre wyniki mają swoje źródło w cenach aluminium na światowych rynkach, które mimo, że w II kwartale zaczęły spadać po osiągnięciu historycznych maksimów w marcu, wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Od początku roku akcje Grupy Kęty straciły 5,9 proc., z kolei od maja trwa próba konsolidacji kursu. Nie wykluczamy, że lepsze niż w zeszłym roku szacunkowe wyniki będą stanowić impuls do wzrostu notowań. Natomiast długoterminowa wartość Spółki zależeć będzie od kształtowania się cen aluminium na świecie, które wciąż są wysokie, ale od marcowych maksimów spadły o 35 proc. do 2528 USD za tonę. Nie bez znaczenia jest także rozwój wojny w Ukrainie, w której grupa Kęty ma dwa  zakłady (w Borodiance i Kijowie), które obecnie wznowiły działalność w ograniczonym zakresie. (Ł. Bryl) 

     tabela 23062022

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).