Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 23.01.2023
  • ONDE złapało wiatr w żagle. Sejm rozpoczął prace nad ustawą liberalizująca zasadę 10H, co podbiło notowania Onde. Zdaniem analityka spółka najgorsze ma za sobą, ale przychodów nie będzie szybko. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r., pokazując wysoką rentowność kontraktów na budowę farm wiatrowych oraz wchodząc w deweloperkę projektów OZE. Choć akcje w IPO sprzedawano po 26 zł, to w październiku 2022 r. płacono za nie już tylko 8 zł. Ostatnie wieści podbiły notowania z 10 powyżej 13 zł. – Gdy szykowano IPO Onde wydawało się, że ograniczenia dla wiatraków są zbyt restrykcyjne i muszą być poluzowane. Niestety doszło do konfliktu politycznego, a sygnały płynące z partii rządzącej sugerowały, że zmiany nie wejdą w życie. Co jakiś czas projekt odświeżano, ale nie było wiadomo, czy przed wyborami jest szansa na uchwalenie ustawy. Ostatecznie liberalizacja zasady 10H stała się jednym z kamieni milowych KPO i bez tego pieniędzy z KPO nie będzie. Najpierw miało być 500 m, a później spekulowano o 600-700 m. Branża nadal nic nie wiedziała, a każdy miesiąc opóźnienia oddalał perspektywę rozwoju projektów wiatrowych – mówi Michał Kozak, analityk Trigon DM. (…) Źródło: Puls Biznesu (pb.pl) https://www.pb.pl/onde-zlapalo-wiatr-w-zagle-1175392

    Komentarz DM Banku BPS. Prace nad ustawą 10H istotnie pomogły notowaniom Onde, które wyraźnie spadły w porównaniu z ceną po debiucie na rynku (26 zł). Po historycznych minimach odnotowanych w listopadzie ubiegłego roku (inwestorzy płacili nawet 7,8 zł za akcję), kurs na koniec sesji w piątek wyniósł 13,5 zł. Zmiany legislacyjne w ustawie 10H mają w założeniu zwiększyć obszar inwestycji w farmy wiatrowe. Obecny kształt ustawy wyklucza możliwości stawiania farm oraz obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości całkowitej farmy, co w praktyce oznacza, że spod inwestycji wykluczonych jest 99% powierzchni Polski. Tym samym działalność firm z sektora energetyki wiatrowej jest istotnie ograniczona. Inwestorzy liczą na to, że liberalizacja ustawy stanie się katalizatorem przychodów Spółki, co przełoży się na wysoki poziom zysków zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Onde (przed IPO Onde deklarowało ROE na poziomie 38 proc.). Obecne wyniki skłaniają do rewizji tych poziomów rentowności. W III kwartale ROE wyniósł zaledwie 0,3 proc, co wynika z jednej strony z relatywnie niskiego zysku netto (przy przychodach w wysokości 294,3 mln zł, zysk netto wyniósł 1,026 mln zł w III kwartale), a z drugiej strony z wyraźnie wyższych wartości kapitałów własnych (wzrost z 69,2 mln zł w I kwartale do 306 mln zł na koniec III kwartału 2022). Niski poziom zysku netto przekłada się także na niskie poziomy ROA (0,15) i ROS (0,35). W naszej ocenie Spółka ma wysoki potencjał do poprawy rentowności w przyszłości, tym samym widzimy wciąż przestrzeń do wzrostu notowań. (Ł. Bryl) 

    23.01.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).