Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 22.11.2022
  • WP Holding: 48,9 mln zł zysku netto w III kwartale. W III kwartale 2022 r. zysk netto Wirtualnej Polski Holding wyniósł 48,9 mln zł, o 8,4 proc. mniej niż przed rokiem. Wynik jest o 14 proc. lepszy od konsensu prognoz analityków według PAP Biznes. Przychody spółki wzrosły o 20 proc. do 270,9 mln zl, a EBITDA o 5,4 proc. do 89,3 mln zł (zgodnie z oczekiwaniami). Po trzech kwartałach przychody wynoszą 750,7 mln zł (+20,6 proc.), EBITDA 244 mln zł (+12 proc.), a zysk netto 138,2 mln zł (+14,2 proc.). Źródło: Puls Biznesu (pb.pl) https://www.pb.pl/wp-holding-489-mln-zl-zysku-netto-w-iii-kwartale-1170022

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki za III kwartał podane przez Wirtualną Polskę są dobre i wyższe od oczekiwań, aczkolwiek na poziomie zysku netto gorsze niż przed rokiem. Przychody wyniosły 270,9 mln zł, co oznacza wzrost o 20,3 proc. r/r i 1,6 proc. k/k oraz 2,8 proc. powyżej konsensusu. Tak duży wzrost przychodów w ujęciu rocznym był zasługą dwucyfrowych wzrostów w spółce zależnej Wakacje.pl i Superauto. Zysk operacyjny przewyższył prognozy o 7,8 proc. (66,4 mln zł wobec oczekiwanych 61,7 mln zł), był także wyższy o 7,8 proc. r/r i 3 proc. k/k. Z kolei, zysk netto wyniósł 48,9 mln zł i był wyższy od konsensusu o 14,3 proc., ale jednocześnie w ujęciu rocznym odnotował spadek o 8,4 proc. Mniejszy zysk netto niż rok temu wynikał m. in. z wyższych kosztów odsetek i prowizji, które wyniosły 6,5 mln zł w porównaniu z 2,4 mln zł rok wcześniej. Od początku roku kurs Spółki spadł o 29,9 proc. Obecnie akcje kosztują 98,9 zł, będąc 32 proc. poniżej tegorocznych maksimów ze stycznia (144,8 zł). W naszej ocenie, wystąpienie recesji w Polsce stanowi czynnik ryzyka rozwoju Spółki, z uwagi na potencjalnie mniejszą sprzedaż segmentu reklamy internetowej. Z drugiej strony, spodziewamy się dobrych wyników sprzedażowych spółki wakacje.pl, z uwagi na rozpoczynający się sezon wyjazdów egzotycznych. (Ł. Bryl)

    18.11.2022

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).