Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 22.11.2021
  • Famur porozumiał się Trina Solar Schweiz ws. dostaw paneli fotowoltaicznych. Famur i Trina Solar Schweiz osiągnęły porozumienie w kwestii dostaw niezrealizowanej części dostaw paneli fotowoltaicznych w ramach umowy zawartej w marcu 2021 r. - podał Famur w komunikacie. Spółka poinformowała, że strony zawarły nową umowę ramową na brakujące oraz dodatkowe dostawy paneli fotowoltaicznych z terminem realizacji w IV kwartale 2021 r. i I półroczu 2022 r., której łączna wartość wynosi ok. 20,7 mln euro, czyli ok. 97 mln zł. "Z dniem zawarcia nowej umowy ramowej, umowa zawarta dnia 17 marca 2021 r. ulega rozwiązaniu za porozumiem stron w części dotyczącej niezrealizowanych dostaw, z zastrzeżeniem, iż roszczenia zgłaszane uprzednio przez emitenta względem sprzedającego z tytułu niezrealizowanych dostaw z rozwiązanej umowy (tj. m.in. roszczenia o zapłatę kar umownych) staną się wymagalne w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw w ramach nowej umowy ramowej" - czytamy w komunikacie. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Famurowi udało się porozumieć ze szwajcarskim dostawcą paneli fotowoltaicznych, Trina Solar Schweiz w sprawie dostarczenia brakujących i dodatkowych dostaw. Poprzednia umowa zawarta na kwotę ok. 25 mln euro nie została w pełni zrealizowana i z tego powodu w części dotyczącej niezrealizowanych dostaw uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron. W ramach nowej umowy Famur daje drugą szansę szwajcarskiemu partnerowi. Famur będzie mógł dochodzić roszczeń o zapłatę kar umownych w przypadku opóźnień dostaw w ramach nowej umowy ramowej. Porozumienie jak i sam kontrakt ze szwajcarskim partnerem jest elementem szerszej strategii Spółki zakładającej strategiczną reorientację. Famur planuje, aby do 2024 r. 70 proc. przychodów pochodziło z obszarów niezwiązanych z węglem energetycznym, tym samym przekształcając Spółkę w holding inwestujący w zieloną transformację. Działaniom tym udana emisji zielonych obligacji o wartości 400 mln zł (oprocentowanie zmienne wg stawki WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 290 pb) jaka miała miejsce na początku listopada. W naszej ocenie kierunek podjęty przez Spółkę jest jak najbardziej pożądany, natomiast z uwagi na fakt, iż Famur dysponuje obecnie portfelem projektów fotowoltaicznych na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy ok. 1,4 GW, kluczowa jest ciągłość dostaw paneli i innych urządzeń niezbędnych do instalacji (okablowanie, inwertery). Działania Famuru w zakresie minimalizacji ryzyka przerwania dostaw poprzez zawieranie porozumień z kontrahentami oceniamy jednoznacznie pozytywnie. (Ł. Bryl)

     22.11

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).