Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 22.10.2021
  • Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 M. Tym samym łączny portfel wiatrowych inwestycji grupy wzrósł o 15 proc. do 287 MW - podała w komunikacie prasowym Polenergia. Polenergia poinformowała, że Farma Wiatrowa Szymankowo to dziewiątą inwestycja Polenergii w elektrownie wiatrowe na lądzie. Zlokalizowana jest na terenie gminy Miłoradz w województwie pomorskim. Składa się z 11 turbin, każda o mocy aż 3,45 MW. Gondola położona jest na wysokości 134 metrów od ziemi, natomiast średnica łopat wiatraka to 132 metrów. Łącznie daje to wysokość aż 200 metrów.(…) (PAP Biznes)
    Komentarz DM Banku BPS. Polenergia, największa polska prywatna grupa energetyczna działająca w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną uruchomiła farmę wiatrową Szymankowo o mocy 38M, co zwiększa portfel wiatrowych inwestycji Spółki o 15 proc. Jest to dziewiąta inwestycja Polenergii w lądowe elektrownie wiatrowe. Niebawem Spółka powiększy moce wytwórcze o kolejne farmy wiatrowe w Dębsku i Kostomłotach o 148 MW. Tym samym łączna moc wzrośnie do 436 MW energii pozyskiwanej z farm wiatrowych. W naszej ocenie realizacja przyjętej strategii na lata 2020 - 2024 przebiega na razie bez istotnych zakłóceń. Po I półroczu 2021 widzimy solidne fundamenty Spółki. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 47 proc. r/r do poziomu 1,212 mld PLN, skorygowana EBITDA wzrosła o 27 proc. r/r do ponad 187 mln PLN, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 38 proc. r/r i przekroczył 95 mln PLN. Polenergia wykazuje także wysoką odporność na niekorzystne otoczenie makroekonomiczne spowodowane pandemią. Od początku pandemii (luty 2020) akcje Spółki zwiększyły się ponad trzykrotnie, osiągając historyczne maksima w kwietniu 2021 na poziomie 105,6 zł. Na koniec sesji czwartkowej kurs akcji wyniósł 80 zł, stanowiąc konsekwencję odnotowanego od początku października wzrostu notowań o 17,7 proc. (Ł. Bryl)

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).