Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 22.06.2022
  • Dywidenda za 2021 rok. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 600 000 000,00 PLN, co stanowi 3,00 PLN na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło: 1) dzień dywidendy za rok 2021 na dzień 7 lipca 2022 r., 2) termin wypłaty dywidendy za rok 2021 na dzień 14 lipca 2022 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A., tj. 200 000 000 sztuk. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Zadeklarowana przez KGHM wypłata dywidendy za 2021 rok jest dwa razy wyższa niż rok wcześniej (3 zł na 1 akcję wobec 1,5 zł na 1 akcję). Wynika to z dobrego roku dla Spółki. Skonsolidowane przychody wzrosły o 26,1 proc. do 29,8 mld zł, zaś skonsolidowany zysk neto wyniósł 6,156 mld zł (prawie 3,5-krotny wzrost r/r). Dobre wyniki za 2021 miały swoje źródło w rosnących cenach miedzi na rynkach światowych. Od stycznia do grudnia 2021 cena miedź znajdowała się w trendzie wzrostowym (wzrost o 26 proc. z 7857 USD za tonę do 9758 USD za tonę). Dywidenda wypłacona zostanie z zysku netto jednostki dominującej, który wyniósł 5,169 mld zł (rok wcześniej 1,779 mld zł). Łącznie na dywidendę przeznaczone zostanie 600 mln zł (300 mln zł rok wcześniej), a pozostałą część (4,5 mld zł) Zarząd przekaże na kapitał zapasowy. Przy obecnym kursie akcji (21.06) stopa dywidendy jest relatywnie niska i wynosi 2,3 proc., aczkolwiek jest znacząco wyższa niż za 2020 r (przy kursie z dnia 21.06.2021 stopa dywidendy wyniosła niecały 1 proc.). Wartość KGHM zależy w głównej mierze od globalnych cen miedzi. Do połowy kwietnia 2022 r. cena miedzi wykazywała tendencję wzrostową, z kolei od dwóch miesięcy obserwujemy spadki, wynikające z obaw o recesję w globalnej gospodarce skutkujące potencjalnym zmniejszeniem popytu na surowiec, co tworzy presję na kurs KGHM. (Ł. Bryl)

    22.06

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).