Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 21.03.2023
  • PCC Rokita chce wypłacić 21,57 zł dywidendy na akcję. PCC Rokita chce wypłacić z zysku netto za 2022 rok 428,2 mln zł dywidendy, co daje 21,57 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Pozostała część zeszłorocznego jednostkowego zysku netto w wysokości 192,6 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za 2022 rok podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki. Przed rokiem PCC Rokita wypłaciła 13,23 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki PCC Rokita za 2022 były bardzo dobre. Spółka zwiększyła przychody o 42,6 proc. do 3,142 mld zł, zysk operacyjny wzrósł prawie dwukrotnie do 832,2 mln zł, zaś zysk netto wyniósł 675,1 mln zł, co oznacza wzrost o 61,9 proc. r/r. Pozytywny obraz dopełnia mocna sytuacja w rachunku przepływów pieniężnych, którego nie tylko struktura jest zdrowa, ale także Spółce udało się wygenerować wyższe środki pieniężne netto niż przed rokiem (206 mln zł wobec 145,6 mln zł w 2021). Tym samym Spółka chce przeznaczyć na dywidendę 63 proc. zysku, co oznacza 21,57 zł dywidendy na akcję. Przy obecnych notowaniach PCC Rokity oznacza to atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie 18,3 proc. Od połowy stycznia na akcjach Spółki ma miejsce konsolidacja w przedziale 110-120 zł. W naszej ocenie, wysoka stopa dywidendy stanowi istotny impuls do wybicia z trendu bocznego górą. (Ł. Bryl)

    21.03.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).