Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 20.09.2023
  • Mercator Medical szacuje zysk netto w II kw. '23 na około 8,5 mln zł. Mercator Medical szacuje skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2023 roku na około 8,5 mln zł wobec 9,8 mln zł straty netto w II kw. 2022 r. oraz 18,0 mln zł straty netto w I kw. 2023 r. - poinformował w komunikacie producent rękawic medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 121,5 mln zł wobec 149,2 mln zł w II kw. 2022 r. oraz 112,8 mln zł w I kw. 2023 r. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł -17,6 mln zł wobec -14,3 mln zł w II kw. 2022 r. oraz -25,1 mln zł w I kw. 2023 r. Na dzień 30 czerwca 2023 r. grupa dysponowała ok. 412,7 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych. Spółka podała, że prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Finalne wyniki finansowe drugiego kwartału znajdą się w raporcie półrocznym, którego publikacja zaplanowana jest na 29 września br. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Mercator, pandemiczna gwiazda GPW (Spółka na krótko znajdowała się w WIG20), podała wstępne szacunki wyników za II kwartał. Spółce udało się wypracować zysk netto (8,5 mln zł), choć jego wielkość jest znacznie niższa niż w „tłustych” latach pandemii (rekordowy kwartalny wynik netto Mercator wygenerował w III kwartale 2020 w wysokości 353 mln zł). Niestety na podstawowym poziomie działalności Spółka odnotowała stratę (wynik EBITDA był ujemny i wyniósł minus 17,6 mln zł), ale jej wielkość jest mniejsza niż rok temu i kwartał temu. Mimo znacznie słabszych wyników, Mercator ma bardzo silną pozycję fundamentalną – Spółka posiada ponad 412 mln zł gotówki, a zadłużenie jest marginalne (udział kapitału własnego w pasywach wyniósł 0,93 na koniec marca 2023). To sprawia, że Spółka w 2023 wypłaciła dywidendę (2,5 zł na akcję) oraz chce rozwijać się w branży deweloperskiej. Mercator wyceniany jest obecnie znacznie niżej niż w szczytach pandemicznej hossy (680 zł). Obecnie akcje kosztują 41,6 zł. (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 19.09.2023

    20.09.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).