Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 20.03.2023
  • Bank Handlowy chce wypłacić 9 zł dywidendy na akcję. Zarząd Banku Handlowego rekomenduje, by przeznaczyć na dywidendę kwotę 1,18 mld zł, czyli 9 zł na akcję - poinformował bank w komunikacie. Proponowana kwota dywidendy stanowi 75 proc. jednostkowego zysku netto Banku Handlowego za 2022 rok. Na kapitał rezerwowy Bank Handlowy chce przeznaczyć 393,4 mln zł. Zarząd banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na 8 maja, a termin jej wypłaty na 15 maja. Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2022 rok zostanie podjęta przez walne zgromadzenie banku. Przed rokiem Bank Handlowy wypłacił 5,47 zł dywidendy na akcję. Bank poinformował w piątek, że otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zalecenia dywidendowego. Zgodnie z pismem, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. bank, w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2023 r., spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku wypracowanego w 2022 roku. W piśmie KNF również wskazał, że po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, stopa możliwej wypłaty dywidendy, z uwagi na dobrą jakość kredytową, pozostała na poziomie 100 proc. (…) (PAP Biznes)
     
    Komentarz DM Banku BPS. Ze wstępnych szacunków wynika, że w 2022 r. Bank Handlowy wypracował ponad 3-krotnie wyższe przychody niż rok temu (2,74 mld zł wobec 788 mln zł) oraz ponad 2-krotnie wyższy zysk netto (1,55 mld zł wobec 717,5 mln zł). Tym samym dobre wyniki oraz zgoda KNF pozwoliły na wypłatę dywidendy, której wielkość jest prawie dwa razy większa niż rok temu. Bank chce przeznaczyć na dywidendę 75 proc. jednostkowego zysku netto (1,18 mld zł), co oznacza 9 zł na akcję (w zeszłym roku 5,47 zł na akcję). Przy obecnej cenie rynkowej, oznacza to dość wysoką stopę dywidendy na poziomie 11,4%, choć wciąż poniżej inflacji. W naszej ocenie, podział zysku netto poprzez wypłatę dywidendy jest w krótkim okresie decyzją korzystną przede wszystkim dla akcjonariuszy, w długim okresie zaś zmniejsza zasób kapitałów własnych. Globalny sentyment na rynku do branży bankowej pozostaje słaby, mimo podjęcia działań związanych z ratowaniem depozytów SV Bank oraz przejęciem Credit Suisse przez UBS. W Polsce branża bankowa zmaga się z pozwami dot. kredytów frankowych oraz możliwymi dalszymi obciążeniami regulacyjnymi. W tym kontekście pozytywnie należy postrzegać fundamenty Banku Handlowego, które są mocne (w odróżnieniu od konkurencji w III kwartale Bank nie wykazał straty z tytułu wakacji kredytowych). Bank Handlowy także należy do grupy podmiotów finansowych o relatywnie niskim zaangażowaniu w kredyty frankowe, co wyraźnie pozytywne wpływa na ocenę jego stabilności. (Ł. Bryl)
     

    20.03.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).