Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 20.01.2023
  • Zysk netto Bogdanki w 2022 roku wyniósł 175,6 mln zł - wstępne wyniki. Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w 2022 r. wyniósł 175,6 mln zł, a EBITDA 610 mln zł - podała Bogdanka w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w tym okresie 2.451,7 mln zł, a EBIT 200,3 mln zł. Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 8.401 tys. ton, sprzedaż 8.400 tys. ton. Bogdanka podała, że istotny wpływ na wyniki osiągnięte w 2022 r. miały nagłe i niemożliwe do przewidzenia utrudnienia w prowadzeniu wydobycia, które wystąpiły w trzecim kwartale 2022 r. "W ścianie 3/VII/385 uruchomionej w dniu 31.08.2022 r. nastąpił wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. W związku z zaistniałą sytuacją, zaktualizowany został plan produkcyjny na 2022 r. oraz 2023 r. do poziomu ok. 8,3 mln ton węgla handlowego" - napisano. Jak podano, konsekwencją spadku produkcji węgla handlowego był spadek wielkości sprzedaży, jednakże wyższa cena sprzedaży pozwoliła utrzymać wartość przychodów na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Mimo wyższych cen węgla w 2022 r. wyniki podane przez Bogdankę są gorsze niż rok temu. Przychody spadły o 3,4 proc. do 2,451 mld zł, zysk EBIT zmniejszył się o 30,5 proc. do 200,3 mln zł, zaś zysk netto był niższy o 39,1 proc. (175,6 mln zł) niż rok temu. Tym samym rentowność netto Spółki spadła z 12,1 proc. do 7,2 proc. Wpływ na gorsze wyniki miał spadek wolumenu sprzedaży, który wystąpił na skutek zaciśnięcia jednej ze ścian eksploatacyjnych. Mimo gorszych wyników r/r stopa zwrotu w akcje Bogdanki była w 2022 r. dodatnia i wyniosła 56 proc. Głównym katalizatorem wzrostów notowań Spółki były wysokie ceny węgla energetycznego, którego wydobyciem zajmuje się Bogdanka. Stąd nawet w przypadku mniejszych wolumenów sprzedaży, wzrosty cen rekompensowały spadki ilościowe. Trwające  w Chinach zniesienie ograniczeń covidowych zwiększa aktywność gospodarczą oraz popyt na surowiec, tym samym podwyższając jego cenę. W naszej ocenie, bieżący kurs Bogdanki (49,9 zł na koniec sesji w czwartek) ma wciąż potencjał do wzrostów. Najbliższe istotne poziomu oporów to 55-58 zł. (Ł. Bryl) 

    20.01.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).