Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 20.01.2022
  • POINTPACK S.A. Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w IV kw. 2021 r. Zarząd Spółki Pointpack S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w wyniku dokonanej wstępnej agregacji przychodów ze sprzedaży w okresie 1 październik - 31 grudzień 2021r. spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji odnośnie spodziewanych przychodów ze sprzedaży w okresie czwartego kwartału 2021r. Przychody ze sprzedaży w tym okresie oszacowano na ok. 14 443,2 tys. zł co stanowi wzrost o 29,4% w stosunku do czwartego kwartału 2020r., kiedy to wyniosły 11 159,3 tys. zł oraz wzrost o 18,8% w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r., w którym osiągnęły 12 126,5 tys. zł. Jednocześnie przychody za cały rok 2021 osiągnęły szacunkowo 49 364,3 tys. zł co stanowi wzrost o 28,2% w stosunku do 2020 r. Zarząd Spółki zastrzega, iż podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w raporcie okresowym za 2021 r. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Szacunki dotyczące przychodów podane przez Pointpack (operator i integrator technologiczny, prowadzący działalność w obszarze usług kurierskich realizowanych za pośrednictwem punktów handlowych) potwierdzają kontynuację trendu rozwojowego Spółki. Szacunkowe przychody za IV kwartał mają wynieść 14,4 mln zł (wzrost o 29,4 proc. r/r i 18,8 proc. k/k). Przewidywana łączna wartość przychodów za cały 2021 ma wynieść 49,4 mln zł, co jest wartością większą o 28,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Od strony przychodowej Pointpack stanowi modelowy przykład dynamicznie rosnącej Spółki. Uwzględniając bieżące szacunki w latach 2017-2021 przychody zwiększyły się ponad 100-krotnie (z 467 tys. do 49,4 mln zł). Jednocześnie od 2018 roku Spółka w każdym roku była rentowna (średnia rentowność netto po 3 kwartałach 2021 ukształtowała się na wysokim poziomie 12,5 proc.). Na koniec sesji w środę akcje kosztowały 56,0 zł. Podane przez Spółkę procentowe szacunki wzrostów za IV kwartał są podobne do historycznych wyników wypracowanych po III kwartale, niemniej jednak w naszej ocenie mogą stanowić impuls do wzrostu notowań podczas najbliższej sesji, szczególnie, że Spółka doświadczyła od początku rok zauważalnej przeceny (12,5 proc.). (Ł. Bryl)

    20.01

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).