Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 19.11.2021
  • Zysk netto Inter Cars w III kw. '21 wyniósł 196 mln zł - zgodnie z szacunkami. Zysk netto grupy Inter Cars w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 196 mln zł, co oznacza wzrost o 122 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale roku 3,17 mld zł wobec 3,15 mld zł szacunków. EBIT grupy w trzecim kwartale br. sięgnął 255,4 mln zł wobec 138,6 mln zł rok wcześniej. Według wyliczeń PAP Biznes EBITDA wyniosła 286,14 mln zł wobec 171,1 mln zł przed rokiem. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Inter cars (największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej) podał wyniki za III kwartał. Przychody wyniosły 3,17 mld zł (nieznacznie powyżej konsensu) i były wyższe o 27,3 proc. r.r i o 4,6 proc. wyższe k/k. Narastająco od początku roku skonsolidowane przychody wyniosły 8,75 mld zł i były wyższe o 33,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020. Zysk netto zwiększył się ponad 2-krotnie do 196 mln zł w porównaniu z III kwartałem 2020 i był wyższy o prawie 35 mln zł (20,9 proc.) niż w II kwartale 2020. Licząc od początku 2021 r. zysk netto wyniósł 473,9 mln zł i był wyższy o 113 proc. niż po 9 miesiącach 2020 r. Od czasu wejścia notowań Spółki w fazę wzrostową pod koniec sierpnia br. kurs Inter cars znajduje się obecnie na historycznych maksimach (notowania zwiększyły się o 10,1 proc. do 447 zł za akcję). W naszej ocenie fundamenty Spółki są dobre i mogą stanowić impuls do wzrostu notowań. (Ł. Bryl)

    19.11

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).