Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 18.09.2023
 • ATAL SA. Utworzenie Programu Emisji Obligacji. Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /"Spółka"/ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie przez Spółkę Programu Emisji Obligacji /"Program Emisji"/

  Podstawowe założenia planowanego Programu Emisji są następujące:

  - łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 200.000.000 PLN w okresie do dnia 31.12.2023r. przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny,

  - wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN,

  - obligacje będą emitowane w jednej lub w wielu seriach,

  - obligacje będą niezabezpieczone,

  - obligacje będą oferowane niepublicznie oraz publicznie, w oparciu o stosowny wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a)-d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2017/1129, (…) (PAP Biznes)

  Komentarz DM Banku BPS. Wrześniowa, zaskakująca dla rynku obniżka stóp procentowych oraz uruchomienie przez rząd programu kredyt 2 proc. zwiększyła zainteresowanie zakupem nieruchomości, co przekłada się na większą aktywność deweloperów w poszukiwaniu nowych inwestycji. W konsekwencji deweloperzy poszukują kapitału, a emisja obligacji należy do jednych z najpopularniejszych form jego pozyskania. Przy spadającym oprocentowaniu (obligacje najczęściej oparte są o WIBOR 6M, a ten spadł z 6,9 proc. w czerwcu do 5,67 proc. obecnie) koszty finansowe spadną, co przełoży się nie tylko na wyższą rentowność, ale i płynność Spółki. Proponowane przez Atal warunki emisji nie odbiegają od standardów branży, pozytywnie należy ocenić chęć ich wprowadzenia na rynek Catalyst, co umożliwi ich obrót na rynku wtórnym. Łączna wartość 200 mln zł odpowiada ok. 6 proc. pasywów (koniec czerwca 2023), stąd nie jest to program diametralnie zmieniający fundamenty Spółki na poziomie bilansu. Same fundamenty Atala oceniamy jako solidne. W II kwartale Spółka wypracowała przychody na poziomie 348,3 mln zł, co oznacza spadek o 25,8 proc. r/r i wzrost o 83,8 proc. k/k. Zysk netto wzrósł o 18,7 proc. r/r i 67,5 proc. k/k do 90,6 mln zł. Stopa zadłużenia na koniec czerwca znajdowała się na bezpiecznym poziomie 0,62 z niewielkim potencjałem do dalszego zadłużania. Dobry sentyment do branży przełożył się na kurs Spółki, który od początku roku wzrósł ponad 2-krotnie. (Ł. Bryl)

  Podsumowanie sesji 15.09.2023

  15.09.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).