Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 17.03.2023
  • Huuuge planuje rozpoczęcie skupu akcji własnych na I półrocze '23. Rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki Huuuge planowane jest na pierwsze półrocze 2023 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej spółka zakładała, że skup akcji własnych może zakończyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Huuuge poinformował w czwartkowym komunikacie, że podtrzymuje swoje plany związane z przeprowadzeniem skupu akcji własnych (SBB). "Ze względu na trwające prace przygotowawcze nad SBB, SBB nie zostanie jednak zakończone w I kwartale 2023 r. Rozpoczęcie SBB jest obecnie planowane na pierwsze półrocze 2023 r. (przy czym Rada Dyrektorów Emitenta może podjąć decyzję o dalszym przesunięciu terminu lub odwołaniu SBB w zależności od warunków rynkowych i sytuacji Emitenta)" - napisano w komunikacie. 15 lutego Huuuge poinformował, że zakończył przegląd opcji strategicznych i zdecydował o przeprowadzeniu skupu akcji własnych, na co chce przeznaczyć maksymalnie 150 mln USD. Huuuge podał wówczas, że będzie dążył do zakończenia skupu akcji w I kwartale 2023 r., z zastrzeżeniem, że Rada Dyrektorów będzie miała pełne prawo do przesunięcia terminu lub odwołania w zależności od warunków rynkowych i sytuacji spółki. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Jednym z ustaleń przeprowadzonego przeglądu opcji strategicznych przez Huuuge była decyzja o przeprowadzeniu skupu akcji własnych o znaczącej skali. Pierwotnie Spółka planowała przeznaczyć na skup maksymalnie 150 mln dolarów, co oznacza wykorzystanie ok. 2/3 posiadanej gotówki. Po ujawnieniu informacji o tym, że Huuuge posiada zdeponowane w SV Bank ok. 24,2 mln dolarów, nie można wykluczyć, że realna wartość skupu będzie niższa. Niemniej jednak po zakończeniu skupu w scenariuszu maksymalistycznym, liczba akcji własnych Huuuge zwiększy się do ok. 40 proc., co teoretycznie może sprzyjać sprzedaży Spółki inwestorowi strategicznemu. Notowania Huuuge znajdują się obecnie blisko rocznych maksimów na poziomie 30 zł. Od początku roku kurs wzrósł o 33,8 proc. Informacja o zdeponowaniu znacznych środków gotówkowych w upadającym banku amerykańskim nie miała istotnego negatywnego wpływu na wycenę Spółki, co prawdopodobnie wynika z wiary inwestorów w amerykański system finansowy. (Ł. Bryl)

    17.03.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).