Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 16.03.2023
  • Dom Development miał w IV kw. 150,7 mln zł zysku netto j. d. wobec 150,9 mln zł konsensusu. Dom Development odnotował w IV kw. 2022 roku 150,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d. oraz 191,5 mln zł zysku operacyjnego - wynika z raportu rocznego. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 150,9 mln zł, a zysk operacyjny 185,7 mln zł. Prognozy analityków co do zysku netto j.d. znajdowały się w przedziale 143,2-163 mln zł, a co do zysku operacyjnego w przedziale 173,4-204,3 mln zł. Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 770,3 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 743,4 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 722-790,1 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w IV kw. do 265,1 mln zł z 132 mln zł rok wcześniej. W całym 2022 r. Dom Development miał 2.419,3 mln zł przychodów (+27,5 proc. r/r), 501,5 mln zł EBIT (+21,4 proc. r/r) oraz 410,3 mln zł zysku netto (+25,4 proc. r/r). (PAP Biznes)

    Komentarz  DM Banku BPS.  Notowania większości rodzimych deweloperów w ubiegłym roku znajdowały się w trendzie spadkowym ze względu na szereg wyzwań przed którymi stanęła branża. Począwszy od drożejących surowców i materiałów budowlanych, przez wyższe koszty energii, transportu, presji na wzrost wynagrodzeń oraz podwyżkach stóp procentowych ograniczających popyt ze strony potencjalnych klientów posiłkujących się kredytem przy zakupie mieszkania skończywszy. Aktualnie większość z tych czynników ryzyka powoli traci na znaczeniu, inwestorzy zakładają zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP i rozpoczęcie ich obniżania. Przede wszystkim spodziewają się bardzo dobrych wyników za 2022 rok, wynikających z przekazań lokali sprzedanych w rekordowych latach 2020-21. Dzisiejsze wyniki pokazują, że Dom Development pod tym względem nie rozczarował. Notowania Spółki od października ubiegłego roku przebywają w trendzie wzrostowym, zyskując już ponad 50 % i powoli zbliżając się do historycznych maksimów z połowy 2021 roku na poziomie 130zł. (A. Wizner)

    16.03.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).