Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 15.03.2023
  • Zysk netto Sfinksa w IV kw. 2022 r. wyniósł 5,5 mln zł – szacunki. Sfinks Polska szacuje jednostkowy zysk netto w IV kw. 2022 r. na 5,5 mln zł, wobec 11,2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wzrosły do 26,5 mln zł z 21,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Prezes ocenia, że pozytywne tendencje sprzedażowe utrzymały się na początku 2023 r. Jak podano, na jednostkowy wynik netto Sfinksa za czwarty kwartał w największym stopniu wpłynęły dwa elementy – zmniejszenie odpisów z tytułu utraty wartości majątku oraz należności o kwotę 2,8 mln zł i wzrost aktywa na podatek dochodowy o kwotę 2,3 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży szacowany jest w czwartym kwartale 2022 r. na 7,5 mln zł, wobec 6,8 mln zł rok wcześniej. "Wyniki sprzedażowe i operacyjne w ostatnim kwartale roku 2022 wykazały solidny trend rosnący. Sprzedaż rok do roku zwiększyła się o 22 proc., chociaż czwarty kwartał sezonowo jest najtrudniejszy dla gastronomii. Jednocześnie mimo presji kosztowej wypracowaliśmy za ten okres zysk brutto na sprzedaży wyższy o 12 proc. rdr. Utrzymaliśmy też na zbliżonym poziomie koszty ogólnego zarządu" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Sylwester Cacek. (…) (PAP Biznes)
     
    Komentarz DM Banku BPS. Wstępne wyniki za IV kwartał (najtrudniejszy sezonowo kwartał) są lepsze niż przed rokiem i na poziomie zysków wyższe niż w poprzednim kwartale. Przychody wzrosły o 22,7 proc. r/r do 26,5 mln zł (spadek o 1,1 proc. k/k), zysk netto jednostki dominującej wyniósł 5,5 mln zł (rok wcześniej Sfinks zanotował stratę w wysokości minus 11,2 mln zł, a w poprzednim kwartale strata netto wyniosła minus 2,3 mln zł). Lepszy niż rok temu wynik netto możliwy był m. in. dzięki zmniejszeniu odpisów z tytułu utraty wartości majątku oraz wzrostu aktywa na podatek dochodowy. W skali całego roku Sfinks znacząco poprawił wyniki operacyjne. Przychody wzrosły o 62,4 proc. r/r do 98,6 mln zł, z kolei na poziomie wyniku netto spodziewany jest zysk w wysokości 17,3 mln zł (rok wcześniej strata netto wyniosła 19,6 mln zł). W naszej ocenie, o ile wzrosty przychodów stanowią naturalny efekt inflacji krajowej i ich wyższych wartości należało się spodziewać, to zdecydowanie pozytywnym sygnałem płynącym ze Spółki jest dyscyplina kosztowa (szczególnie w kategorii kosztów ogólnego zarządu) umożliwiająca wypracowanie dodatniego wyniku netto. Prawdopodobnie te dwa czynniki odpowiadają za bezprecedensowe wzrosty notowań Sfinksa, jakie pojawiły się w ostatnim miesiącu. Od początku lutego do szczytu w marcu kurs wzrósł o 305,2 proc. (z 0,39 zł do 1,56 zł). Obecnie trwający spadek notowań jest naturalną korektą wzrostów. W naszej ocenie dobre wyniki mogą do pewnego stopnia wyhamować trend korekcyjny, ponieważ należy mieć na uwadze fakt, że pozytywne trendy sprzedażowe mają miejsce także w pierwszych miesiącach 2023. Narastająco od stycznia do lutego sprzedaż gastronomiczna w 2023 r. wyniosła 29,40 mln PLN i była wyższa o 24,1% r/r. (Ł. Bryl)

    15.03.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).