Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 13.05.2022
  • KGHM SA. Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2022 roku 3,133 mld zł wobec 2,608 mld zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 2,946 mld zł skorygowanej EBITDA. Oczekiwania rynkowe dla skorygowanego wyniku EBITDA wahały się od 2,355 mld zł do 3,148 mld zł. Mediana wynosiła 3 mld zł. Przychody grupy KGHM wyniosły 8,99 mld zł wobec 8,68 mld zł oczekiwanych przez rynek i wobec 6,75 mld zł przed rokiem. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 1,9 mld zł wobec 1,366 mld zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali tymczasem, że spółka zanotuje zysk netto na poziomie 1,4 mld zł. Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w pierwszym kwartale wyniósł 1.924 mln zł (wzrost o 14,8 proc. rdr). Przychody spółki wzrosły o 35,7 proc. rdr do 7.555 mln zł. Zysk netto wyniósł 1.325 mln zł. (...) ( PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Podane przez KGHM wyniki za I kwartał są lepsze niż przed rokiem i wyższe niż zakładał konsensus. Przychody wzrosły o 33,2 proc. r/r do 8,99 mld zł przy oczekiwaniach na poziomie 8,68 mld zł, a EBITDA zwiększyła się o 20,1 proc. r/r do 3,133 mld zł (konsensus zakładał 2,946 mld zł). W I kwartale jednostka dominująca wypracowała 1,9 mld zł (wzrost o 39 proc. r/r i 35,7 proc. powyżej oczekiwań rynku). Warto podkreślić, że dobre wyniki w Grupie kontynuuje kopalnia Sierra Gorda, której przychody wzrosły o 26,8 proc. do 1,194 mld zł, EBITDA wzrosła o 27,7 proc. r/r do 821 mln zł, a zysk netto wyniósł 239 mln zł. Dobre wyniki za I kwartał miały swoje źródło w m. in. wzroście ceny miedzi na świecie. W okresie styczeń – marzec miedź zdrożała 6,2 proc. W naszej ocenie, w II kwartale kontynuacja wzrostów będzie trudna do osiągnięcia, z uwagi na fakt, że od kwietnia do dnia wczorajszego cena miedzi spadła o 11,5 proc. W tym czasie kurs KGHM spadł o 33,1 proc. Mimo rynkowej korekty notowań fundamenty Spółki postrzegamy jako solidne. (Ł. Bryl)

    13.05

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).