Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 12.08.2022
  • Zysk netto grupy GPW w drugim kwartale 2022 roku spadł rdr o 15,9 proc., do 38,1 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego spółki. Wynik netto okazał się niższy o 4,2 proc. od zakładanego przez analityków zysku na poziomie 39,7 mln zł. EBITDA grupy GPW w drugim kwartale sięgnęła 46,8 mln zł wobec konsensusu na poziomie 52 mln zł. EBIT grupy wyniósł w tym czasie 37,3 mln zł, a konsensus zakładał 42,2 mln zł. Przychody grupy sięgnęły 99,1 mln zł (o 1,8 proc. powyżej konsensusu). W całym pierwszym półroczu grupa GPW miała 209,3 mln zł przychodów (0,5 proc. mniej rdr), 97,5 mln zł EBITDA (spadek o 12,5 proc.), 78,3 mln zł zysku operacyjnego (mniej rdr o 16,8 proc.) oraz 76,1 mln zł zysku netto (spadek o 9,3 proc.). Koszty operacyjne grupy GPW wzrosły 12,5 proc., do 131,4 mln zł. Rentowność EBITDA po sześciu miesiącach 2022 roku wynosi 46,6 proc. wobec 53,2 proc. przed rokiem. Wskaźnik cost/ income (koszty działalności operacyjnej/przychody grupy) za sześć miesięcy 2022 roku wynosi 62,8 proc. wobec 55,8 proc. rok wcześniej. (..)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki GPW po II kwartale zaskoczyły negatywnie inwestorów. Mimo wzrost przychodów o 1 proc. w ujęciu rocznym do 99,1 mln zł (w ujęciu kwartalnym spadek o 10,1 proc.), Spółka wypracowała mniejszy zysk EBITDA, EBIT oraz zysk netto niż zakładał konsensus. EBITDA wyniosła 46,8 mln zł, co oznacza spadek o 19,5 proc. r/r i 7,9 proc. k/k. Konsensus zakładał 52 mln zł. EBIT wyniósł 37,3 mln zł (spadek o 24,2 proc. r/r i 8,8 proc. k/k) przy oczekiwaniach na poziomie 42,2 mln zł. Z kolei, zysk netto ukształtował się na poziomie 38,1 mln zł (inwestorzy oczekiwali 39,7 mln zł). Zysk netto był porównywalny jak w poprzednim kwartale, ale o 15,7 proc. niższy niż rok wcześniej. Tym samym istotnemu zmniejszeniu uległa rentowność netto Spółki, która spadła z 53,9 proc. (II kwartał 2021) do 38,5 proc. Kluczowym czynnikiem pogorszenia rentowności był wzrost kosztów operacyjnych, które w całym I półroczu wzrosły o 12,5 proc. Na koniec sesji w czwartek notowania GPW wyniosły 36,4 zł, co stanowi 13,1 proc. poniżej tegorocznych szczytów notowanych w marcu. Od końca lipca akcje znajdują się w trendzie wzrostowym. W naszej ocenie słabsze niż rok temu i niższe od oczekiwań wyniki mogą spowodować zatrzymanie trendu. (Ł. Bryl)

    12.08

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).