Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 12.05.2022
  • EUROCASH SA. EBITDA Eurocashu w I kw. '22 wyniosła 151 mln zł wobec konsensusu 143,8 mln zł. Zysk EBITDA grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 151 mln zł wobec 115,9 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 143,8 mln zł zysku EBITDA. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 51,7 mln zł wobec 46,2 mln zł straty oczekiwanej przez rynek i wobec 70,5 mln zł straty rok wcześniej. Strata netto wyniosła 50,3 mln zł wobec 70,9 mln zł straty w I kwartale 2021 r. Skonsolidowana sprzedaż grupy w I kwartale 2022 r. wzrosła o 12,3 proc. rdr do 6,53 mld zł. Konsensus wynosił 6,47 mld zł. (…). (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. We wszystkich trzech głównych segmentach Eurocash odnotował solidne wzrosty w porównaniu z I kwartałem 2021. Segment hurtowy wzrósł o 11,5 proc. r/r do 4,67 mld zł, segment detaliczny urósł o 12,4 proc. r/r do 1,66 mld zł, zaś segment Projekty (w jego skład wchodzą nowe projekty oraz formaty detaliczne w początkowej fazie rozwoju takie jak: Kontigo, ABC na kołach, Duży Ben, Innowacyjna Platforma Handlu oraz Frisco) zwiększył się o 42 proc. r/r do 168 mln zł. Poza ostatnim segmentem pozostałe dwa wykazały dodatnią EBITDA. Finalnie jednak Eurocash, mimo zwiększenia bazy przychodowej, skończył I kwartał ze stratą netto na poziomie minus 50,335 mln zł wobec 70,911 mln zł rok wcześniej. Rynek oczekiwał mniejszej straty (konsensus zakładał 46,2 mln zł). Tak wysoki poziom wynikał z wysokich i wyższych niż przed rokiem kosztów finansowych (48,666 mln zł wobec 38,252 mln zł rok wcześniej). To powoduje, że o ile na poziomie operacyjnym Eurocash był I kwartale rentowny (EBIT wyniósł 1,661 mln zł), o tyle po odjęciu zwiększonych kosztów finansowych spółka odnotowuje stratę netto. Sam fakt jej wystąpienia w I kwartale roku nie oceniamy jednoznacznie negatywnie. Specyfika branży powoduje, że w I kwartale Eurocash ma tradycyjnie mniejszą sprzedaż i przez to osiąga stratę netto (historycznie w latach 2010-2020 Spółka zwykle osiągała dodatni roczny wynik netto mimo straty w I kwartale). Niemniej jednak Eurocash stoi dziś przed wieloma wyzwaniami otoczenia makroekonomicznego i rynkowego, w tym m.in. pod presją kosztową oddziaływującą negatywnie na osiągane marże. Istotne znaczenie będzie miało także kształtowanie się stóp procentowych w przyszłości. (Ł. Bryl)

    12.05

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).