Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 11.08.2022
  • Zysk netto BNP Paribas BP w II kw. '22 wyniósł 257,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami. Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2022 roku wzrósł do 257,7 mln zł z 132 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 255,4 mln zł. Oczekiwania 6 biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 212 mln zł do 297 mln zł. Po I półroczu zysk netto grupy BNP Paribas BP wzrósł do 535,4 mln zł z 295,9 mln zł rok wcześniej. Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.149,4 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.139 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.111,9 - 1.163 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 52 proc. rdr i 15 proc. kdk. Wynik z prowizji wyniósł 294,9 mln zł i był 6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 278,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 249,9 mln zł do 300 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 18 proc. rdr i spadł 2 proc. w ujęciu kdk. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki BNP Paribas są dobre i zgodne z oczekiwaniami rynku. Na skutek dalszego wzrostu stóp procentowych w II kwartale Bank wypracował wyższy o 52% wynik odsetkowy niż w II kwartale 2021 r. Wynik z prowizji również był wyższy niż rok wcześniej (plus 18 proc. r/r). Finalnie zysk netto ukształtował się na poziomie 257,7 mln zł (1 proc. powyżej konsensusu) podczas gdy rok wcześniej zysk netto wyniósł 132 mln zł (wzrost o 95 proc.). Pozytywnie należy ocenić mniejszą dynamikę kosztów ogółem (48 proc.) niż wyniku odsetkowego (52 proc.). W naszej ocenie są to ostatnie tak dobre wyniki kwartalne w tym roku. III kwartał obciążony zostanie negatywnym wpływem wakacji kredytowych, których koszt Bank oszacował na 700-915 mln zł przy założeniu partycypacji od 50 do 65 proc. klientów. Przy takim scenariuszu BNP Paribas utraci rentowność w III kwartale. Kurs akcji Banku od początku roku zachowuje się nieco lepiej niż cały sektor bankowy. Notowania BNP Paribas spadły o 34,7 proc., podczas gdy WIG-Banki o 38 proc. Od końca lipca kurs notuje trend wzrostowy, w naszej ocenie jest to jednak tymczasowa korekta wzrostowa. Do głównych zagrożeń zaliczamy pogorszenie jakości portfela kredytowego, dalsze utrzymywanie się niskiego zainteresowania kredytami hipotecznymi oraz widmo recesji w gospodarce. (Ł. Bryl)

    11.08

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).