Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 11.05.2022
  • ŚNIEŻKA SA. Zysk netto j.d. Śnieżki w I kw. 2022 r. spadł o 32 proc. rdr do 11,1 mln zł. Zysk netto j.d. Śnieżki w pierwszym kwartale 2022 r. spadł o 32 proc. rdr i wyniósł 11,1 mln zł. Grupa w tym okresie wypracowała 189,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 4 proc. rdr - wynika z raportu kwartalnego Śnieżki. Zysk EBITDA w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 26,6 mln zł (spadek o 13,6 proc. rdr), a zysk EBIT 17,8 mln zł (spadek o 19,1 proc. rdr). "W zakończonym kwartale utrzymaliśmy nasze udziały rynkowe w Polsce, na naszym najważniejszym rynku. Solidne wyniki sprzedaży osiągnęliśmy na rynku węgierskim. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Na dwóch najważniejszych rynkach (polskim i węgierskim) Śnieżka w I kwartale odnotowała wzrost przychodów o odpowiednio 8,7 proc. i 11,7 proc. r/r. Na trzecim najważniejszym rynku (ukraińskim) z uwagi na wojnę przychody zmalały o 44,2 proc. r/r. Łącznie po stronie przychodowej Spółka wypracowała 4 procentowy wzrost r/r do 189,9 mln zł (wzrost o 31,4 proc. r/r). Mimo wyższych przychodów zysk netto spadł o 32 proc. r/r do 11,1 mln zł. Wyniki w obecnej trudnej sytuacji makroekonomicznej oceniamy jako relatywnie dobre. Pozytywnie oceniamy koncentrację Spółki na dwóch podstawowych rynkach i wynikające z niej wzrosty sprzedaży, negatywnie postrzegamy spadającą rentowność Spółki. Rentowność netto spadła z 8,7 proc. (I kwartał 2021) do 5,8 proc., co wynika m. in. z silnej presji kosztowej. Zakładamy jednak, że stabilizacja sytuacji na Ukrainie przełoży się w przyszłości na lepsze wyniki na poziomie całej Spółki (zakład produkcyjny w Jaworowie wznowił już działalność). Niemniej jednak w obecnym trudnym otoczeniu makroekonomicznym nie spodziewamy się wzrostu notowań Spółki. (Ł. Bryl)

    11.05

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).