Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 10.08.2022
  • Grupa Torpol szacuje, że w I połowie '22 miała 65,2 mln zł zysku netto. Grupa Torpol wstępnie szacuje, że w pierwszym półroczu 2022 roku zysk netto wzrósł do 65,2 mln zł z 20,3 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Przychody netto ze sprzedaży grupy Torpol w pierwszym półroczu spadły do 462,2 mln zł z 491 mln zł rok wcześniej, a zysk ze sprzedaży brutto wzrósł w tym okresie do 93,3 mln zł z 42,6 mln zł. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły na 30 czerwca 2022 roku 452,3 mln zł podczas gdy pod koniec grudnia 2021 roku były na poziomie 431,9 mln zł. Spółka ocenia, że wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe dzięki realizacji bieżących projektów będących w końcowej fazie realizacji ze średnią rentownością na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów, m.in. ze względu na brak materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wstępne szacunki wyników Torpolu za I półrocze wskazują na poprawę rentowności, w tym marży brutto na sprzedaży i marży netto. Przy przychodach na poziomie 462,2 mln zł (spadek o 5,9 proc. r/r) zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się ponad dwukrotnie do 93,3 mln zł (w I półroczu 42,6 mln zł), a zysk netto wzrósł o 221,2 proc. r/r do 65,2 mln zł. Znacząco lepsze wyniki na poziomie zysków oznaczają także poprawę rentowności. Marża brutto na sprzedaży wzrosła do 20,2 proc., podczas gdy rok wcześniej wyniosła 8,7 proc. Z kolei, marża netto wyniosła 14,1 proc. (wzrost o 10 pp. r/r). Poprawa wyników w I półroczu miała miejsce głównie w II kwartale, w którym Torpol zwiększył zysk netto do 44,9 mln zł (wzrost o 121,2 proc. k/k i 227,7 proc. r/r). W relatywnie trudnym środowisku makroekonomicznym (inflacja, podwyżki stóp procentowych) oraz otoczeniu branżowym (silne wzrosty cen materiałów budowlanych) poprawę wyników na poziomie rentowności należy ocenić pozytywnie. Wyniki operacyjne przekładają się na notowania Spółki. Od początku roku Torpol zyskał 23,5 proc. Z kolei, po silnych spadkach w połowie lipca, kurs akcji obecnie znajduje się obecnie w lekkim trendzie wzrostowym. W naszej ocenie, wstępne dane powinny działać jako wzmocnienie trendu wzrostowego. (Ł. Bryl)

    10.08

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).