Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 01.12.2021
  • AB wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2020/2021. Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 16,1 mln zł dywidendy z zysku za rok finansowy 2020/2021, co oznacza, że na każdą akcję przypadnie 1 zł dywidendy - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 8 grudnia, a jej wypłata nastąpi 22 grudnia. Z zysku netto za rok obrotowy 2019/20 AB wypłacił 0,44 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Po dobrych wynikach AB zdecydowało się na wypłatę dywidendy za rok finansowy 2020/2021. Dzień dywidendy (dzień, w którym należy mieć akcje na rachunku, aby zyskać prawo do dywidendy) ustalony został na 8 grudnia. Akcjonariuszom wypłacona zostanie kwota w wysokości 16,1 mln zł, co odpowiada wartości 1 zł na jedną akcję (w zeszłym roku dywidenda wyniosła 0,44 zł na akcję). Wyższa niż zeszłoroczna dywidenda ma swoje źródło w tegorocznych wynikach, które są lepsze niż w zeszłym roku (przychody wzrosły o 28,1 proc. r/r, zysk netto o 86,4 proc. r/r). Wypłata stanowi ok. 13 proc. wypracowanego zysku netto. AB to jedna ze spółek z branży dystrybutorów sprzętu IT, której notowania mocno urosły pod wpływem pandemii z uwagi na zwiększony popyt na sprzęt komputerowy. Od marca 2020 notowania zwiększyły się ponad 3-krotnie. Na zakończenie sesji wtorkowej kurs wyniósł 45,7 zł, pozostając w trendzie spadkowym obserwowanym od połowy października. (Ł. Bryl)

    1.12

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).