Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 06.12.2022
  • Zawarcie przez spółkę zależną umowy linii wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 grudnia 2022 r. Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, "Dekpol Budownictwo") zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę linii wielocelowej w kwocie 50 mln zł (odpowiednio "Umowa" i "Linia wielocelowa"). Celem pozyskanego finansowania jest finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

    W ramach Linii wielocelowej Dekpol Budownictwo może skorzystać z kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym z limitem 20 mln zł oraz limitu na gwarancje w wysokości 50 mln zł, przy czym łączna kwota wykorzystanych środków nie może przekroczyć 50 mln zł. Oprocentowanie kredytu udzielanego w ramach Linii wielocelowej będzie ustalane według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki WIBOR3M powiększonej o marżę banku. Linia wielocelowa ma charakter odnawialny. Dzień ostatecznej spłaty (dzień ważności Umowy) przypada na dzień 30 września 2024 roku. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Zawarcie umowy linii wielocelowej umożliwia Spółce Dekpol dostęp do kapitału w wysokości 50 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane na bieżącą działalność gospodarczą. Pozyskanie nowego kapitału jest informacją pozytywną, aczkolwiek jego wielkość nie jest znacząca. Stanowi ona zaledwie 4,3 proc. łącznych zobowiązań Spółki  oraz 11,8 proc. kapitałów własnych (wg stanu na koniec III kwartału). W krótkim okresie perspektywy rozwoju branży są w naszej ocenie raczej pesymistyczne, z uwagi na zbliżającą się recesję, potencjalne dalsze podwyżki stóp procentowych oraz drastyczny spadek udzielanych kredytów hipotecznych (w III kwartale Dekpol sprzedał 55 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej). Na koniec sesji w poniedziałek akcje Dekpolu kosztowały 27,4 zł, będąc 18 proc. poniżej tegorocznych szczytów ze stycznia (od początku roku notowania spadły o 13,8 proc.). Po trwającym prawie 9 miesięcy trendzie spadkowym, pod koniec października akcje weszły w trend wzrostowy. Obecnie akcje testują kluczowy opór na poziomie 27 zł. (Ł. Bryl)

    06.12.2022

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).