Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 06.06.2023
 • Pepco Group miało w I poł. 2022/23 377 mln euro bazowej EBITDA, wobec 347 mln euro rok wcześniej. Pepco Group miało w pierwszym półroczu zakończonym 31 marca 2023 r. 2.839 mln euro przychodów i 377 mln euro bazowej EBITDA, w porównaniu do 2.372 mln euro przychodów i 347 mln euro EBITDA przed rokiem - podała spółka w raporcie. Bazowy zysk przed opodatkowaniem spadł o 5,7 proc. rdr i wyniósł 134 mln euro. Pepco podał, że przychody grupy w pierwszym półroczu wzrosły o 22,8 proc. w ujęciu rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego. Przychody w warunkach porównywalnych (LFL) wzrosły w tym okresie o 11,1 proc. (+13 proc. w pierwszym kwartale i +8,5 proc. w drugim kwartale). Bazowa EBITDA (MSSF 16) wyniosła 377 mln euro, rosnąc o 11 proc. w ujęciu rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego. "Marża brutto na poziomie 40,1 proc. w pierwszym półroczu odzwierciedla oczekiwania, przy oczekiwanym wzroście w drugim półroczu wraz ze spadkiem inflacji po stronie kosztów podstawowych" - napisano. Zadłużenie netto na koniec I półrocza wyniosło 383 mln euro (MSR 17), co stanowi 0,9-krotność LTM EBITDA. (PAP Biznes)

  Komentarz DM Banku BPS. Mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego w Europie, wyniki Pepco za I półrocze (okres: październik-marzec) są dobre i na poziomie wyniku EBITDA lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody wzrosły o 22,8 proc. (przy założeniu stałego kursu walutowego) i 11,1 proc. (warunkach porównywalnych) do 2,839 mld euro. Pod marką Pepco sprzedaż wzrosła o 15,8 proc., a pod marką Poundland o 4,9 proc. Liczba sklepów zwiększyła się o 12 proc. i na koniec I półrocza wyniosła 4127. Na poziomie całej grupy doszło do nieznacznego spadku marży brutto na sprzedaży o 0,9 p. p.  do 40,1 proc. Zysk EBITDA wzrósł o 11 proc. do 377 mln euro, co pokazuje, że w środowisku silnej presji inflacyjnej Spółka potrafi utrzymać dyscyplinę kosztową. Mimo tak dynamicznego historycznego rozwoju Spółki, wciąż widzimy potencjał do jego kontynuacji. Pepco deklaruje, że w bieżącym roku obrotowym chce nie tylko otworzyć 550 nowych sklepów, ale także przyciągnąć nowych klientów poprzez modernizację wyglądu sklepów. Notowania Pepco poruszają się od początku roku w wąskim przedziale konsolidacji 40-44 zł. W naszej ocenie, wyniki choć dobre nie stanowią obecnie wystarczająco silnego bodźca do wybicia z trendu górą. (Ł. Bryl)

  Komentarz w Biznes24 TV

  06.06

  Podsumowanie sesji 05.06.2023

  06.06.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).