Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 06.02.2023
  • Unimot nie spodziewa się zakłóceń na rynku po wprowadzeniu embarga na paliwa z Rosji.   Największy niezależny importer paliw Unimot od prawie roku przygotowuje się do uniezależnienia od rosyjskich produktów - powiedział PAP wiceprezes spółki Robert Brzozowski. Zaznaczył, że nie spodziewa się większych kłopotów na rynku po wejściu  unijnego embarga na paliwa z Rosji. W niedzielę, 5 lutego wchodzi w życie unijne embargo na import rosyjskich paliw gotowych. Największe znaczenie będzie miało objęcie zakazem przywozu z Rosji oleju napędowego, który stanowił znaczącą większość  importu rosyjskich paliw. "Grupa Unimot przygotowuje się do uniezależnienia od dostaw paliw z Rosji od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Produkt jest dostępny i nie spodziewamy się większych zawirowań na rynku, ale nie można ich również zupełnie wykluczyć. Gdyby nastąpiła  panika na rynku, jak miało to miejsce w marcu 2022 r., podaż może okresowo nie nadążyć za wzmożonym popytem" - powiedział PAP wiceprezes ds. handlu Unimotu Robert Brzozowski. (…) Źródło: Puls Biznesu (pb.pl)  https://www.pb.pl/unimot-nie-spodziewa-sie-zaklocen-na-rynku-po-wprowadzeniu-embarga-na-paliwa-z-rosji-1176673

    Komentarz  DM Banku BPS.  Unimot (Spółka zajmująca się hurtową sprzedażą paliw dla klienta biznesowego oraz detaliczną gazu propan–butan, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej) przygotowywał się do uniezależnienia od dostaw paliw z Rosji. Spółka już na początku kwietnia 2022 r. wynajęła terminal w duńskim Gulfhavn, przez który relizowała dostawy diesla z Arabii Saudyjskiej oraz Indii. Unimot sprowadzał również bezpośrednio do portu w Gdyni olej napędowy z rafinerii europejskich, w tym ze Szwecji, Finlandii, Niemiec i Holandii.  W naszej ocenie w ostatnich tygodniach marże na dieslu się zwiększały, co odzwierciedlało napięcie związane ze zbliżającymi się sankcjami i wysokie ceny mogą się utrzymać. Polski rynek paliw funkcjonuje w mocnym sprzężeniu z rynkiem ukraińskim, który nagle musiał przerzucić się z importu z Rosji i Białorusi na import z Zachodu.  Spodziewamy się, że utrzymujące się korzystne otoczenie makroekonomiczne oraz lepsze od oczekiwań wyniki za IV kwartał, pozwolą Spółce na kontynuację trendu wzrostowego. Na zamknięciu sesji w piątek, kurs akcji Unimotu wyniósł 108 zł. (A. Wizner)

    06.02

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).